GridLength Struktura

Definicja

Reprezentuje długość elementów, które jawnie obsługują Star typy jednostek.Represents the length of elements that explicitly support Star unit types.

public value class GridLength
[System.Security.SecurityCritical]
public struct GridLength
type GridLength = struct
Public Structure GridLength
Dziedziczenie
GridLength
Atrybuty

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT) GridLength .This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) GridLength struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GridLength w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see GridLength in the UWP API reference.

Konstruktory

GridLength(Double)

Inicjuje nowe wystąpienie GridLength struktury przy użyciu określonej wartości bezwzględnej w pikselach.Initializes a new instance of the GridLength structure using the specified absolute value in pixels.

GridLength(Double, GridUnitType)

Inicjuje nowe wystąpienie GridLength struktury i określa, jakiego rodzaju wartość jest przechowywana.Initializes a new instance of the GridLength structure and specifies what kind of value it holds.

Właściwości

Auto

Pobiera wystąpienie GridLength , które przechowuje wartość, której rozmiar jest określany przez właściwości rozmiaru obiektu Content.Gets an instance of GridLength that holds a value whose size is determined by the size properties of the content object.

GridUnitType

Pobiera skojarzenie GridUnitType skojarzone z GridLength.Gets the associated GridUnitType for the GridLength.

IsAbsolute

Pobiera wartość wskazującą, czy GridLength przechowuje wartość wyrażoną w pikselach.Gets a value that indicates whether the GridLength holds a value that is expressed in pixels.

IsAuto

Pobiera wartość wskazującą, czy GridLength przechowuje wartość, której rozmiar jest określany przez właściwości rozmiaru obiektu Content.Gets a value that indicates whether the GridLength holds a value whose size is determined by the size properties of the content object.

IsStar

Pobiera wartość wskazującą, czy GridLength przechowuje wartość, która jest wyrażona jako ważona część dostępnego miejsca.Gets a value that indicates whether the GridLength holds a value that is expressed as a weighted proportion of available space.

Value

Pobiera, który reprezentuje wartość GridLength. DoubleGets a Double that represents the value of the GridLength.

Metody

Equals(GridLength)

Określa, czy określony GridLength element jest równy bieżącemu GridLength.Determines whether the specified GridLength is equal to the current GridLength.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu GridLength wystąpieniu.Determines whether the specified object is equal to the current GridLength instance.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla GridLength.Gets a hash code for the GridLength.

ToString()

String Zwraca reprezentację. GridLengthReturns a String representation of the GridLength.

Operatory

Equality(GridLength, GridLength)

Porównuje GridLength dwie struktury pod kątem równości.Compares two GridLength structures for equality.

Inequality(GridLength, GridLength)

Porównuje GridLength dwie struktury, aby określić, czy nie są równe.Compares two GridLength structures to determine if they are not equal.

Dotyczy

Zobacz też