Windows.UI.Xaml.Media.Animation Przestrzeń nazw

Udostępnia interfejs API animacji i scenorysu dla animacji przejścia stanów wizualnych i animowanych elementów interfejsu użytkownika. Provides animation and storyboard API for transition animations, visual states, or animated UI components.

Struktury

KeyTime

Określa, kiedy dana klatka kluczowa powinna być wykonywana podczas animacji.Specifies when a particular key frame should take place during an animation.

RepeatBehavior

Opisuje, w jaki sposób Timeline powtarza swój prosty czas trwania.Describes how a Timeline repeats its simple duration.

Wyliczenia

RepeatBehaviorType

Określa tryb powtarzania, który reprezentuje RepeatBehavior wartość pierwotna.Specifies the repeat mode that a RepeatBehavior raw value represents.

Uwagi

Dokumentacja ta przestrzeń nazw zawiera tylko .NET projekcje typów środowiska wykonawczego Windows (WinRT), gdy Projekcja różni się od typu WinRT.This namespace documentation contains only .NET projections of Windows Runtime (WinRT) types where the projection differs from the WinRT type. Aby wyświetlić pełną listę typów dla tego obszaru nazw, zobacz Windows.UI.Xaml.Media.Animation w dokumentacji interfejsu API platformy uniwersalnej systemu Windows.To see the complete list of types for this namespace, see Windows.UI.Xaml.Media.Animation in the UWP API reference.