Windows.UI Przestrzeń nazw

Zapewnia dostęp do podstawowych funkcji systemu i środowiska wykonawczego o jego interfejsie użytkownika aplikacji. Provides an app with access to core system functionality and run-time information about its UI.

Struktury

Color

Opisuje kolor w postaci kanałów alfa, czerwony, zielony i niebieski.Describes a color in terms of alpha, red, green, and blue channels.

Uwagi

Dokumentacja ta przestrzeń nazw zawiera tylko .NET projekcje typów środowiska wykonawczego Windows (WinRT), gdy Projekcja różni się od typu WinRT.This namespace documentation contains only .NET projections of Windows Runtime (WinRT) types where the projection differs from the WinRT type. Aby wyświetlić pełną listę typów dla tego obszaru nazw, zobacz Windows.UI w dokumentacji interfejsu API platformy uniwersalnej systemu Windows.To see the complete list of types for this namespace, see Windows.UI in the UWP API reference.