BaseShellItem.Icon Właściwość

Definicja

Definiuje ikonę wyświetlaną w częściach Chrome, które nie są wysuwane.

public Xamarin.Forms.ImageSource Icon { get; set; }
member this.Icon : Xamarin.Forms.ImageSource with get, set

Wartość właściwości

ImageSource

ImageSourceReprezentujący ikonę.

Dotyczy