BaseShellItem.Title Właściwość

Definicja

Tytuł, który ma być wyświetlany w interfejsie użytkownika.

public string Title { get; set; }
member this.Title : string with get, set

Wartość właściwości

String

Tytuł, który ma być wyświetlany w interfejsie użytkownika.

Dotyczy