BindableObject.OnPropertyChanging(String) Metoda

Definicja

Wywołaj tę metodę z klasy podrzędnej, aby powiadomić, że zmiana ma miejsce na właściwości.

protected virtual void OnPropertyChanging (string propertyName = default);
abstract member OnPropertyChanging : string -> unit
override this.OnPropertyChanging : string -> unit

Parametry

propertyName
String

Nazwa właściwości, która ulega zmianie.

Uwagi

BindablePropertyWyzwala te same przez siebie. Dziedziczenie musi tylko wywołać ten element dla właściwości bez BindableProperty magazynu wewnętrznej bazy danych.

Dotyczy