BindableObject.RemoveBinding(BindableProperty) Metoda

Definicja

Usuwa poprzednio ustawione powiązanie.

public void RemoveBinding (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.RemoveBinding : Xamarin.Forms.BindableProperty -> unit

Parametry

property
BindableProperty

BindableProperty, z którego mają zostać usunięte powiązania.

Uwagi

Ta metoda powiedzie się, nawet jeśli property nie jest powiązana.

Dotyczy