ClickGestureRecognizer.NumberOfClicksRequired Właściwość

Definicja

Liczba kliknięć wymaganych do aktywowania aparatu rozpoznawania.

public int NumberOfClicksRequired { get; set; }
member this.NumberOfClicksRequired : int with get, set

Wartość właściwości

Int32

Dotyczy