TwoPaneView.MinWideModeWidth Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia minimalną szerokość, w której okienka są wyświetlane w trybie szerokim.Gets or sets the minimum width at which panes are shown in wide mode.

public double MinWideModeWidth { get; set; }
member this.MinWideModeWidth : double with get, set

Wartość właściwości

Double

Minimalna szerokość, w której okienka są wyświetlane w trybie szerokim.The minimum width at which panes are shown in wide mode. Wartość domyślna to 641.The default is 641.

Dotyczy