Element.ChildAdded Zdarzenie

Definicja

Występuje za każdym razem, gdy element podrzędny zostanie dodany do elementu.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> ChildAdded;
member this.ChildAdded : EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> 

Typ zdarzenia

EventHandler<ElementEventArgs>

Dotyczy