Element.LogicalChildren Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<Xamarin.Forms.Element> LogicalChildren { get; }
member this.LogicalChildren : System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<Xamarin.Forms.Element>

Wartość właściwości

ReadOnlyCollection<Element>

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy