Element.Parent Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element nadrzędny elementu.

public Xamarin.Forms.Element Parent { get; set; }
member this.Parent : Xamarin.Forms.Element with get, set

Wartość właściwości

Element

Element, który powinien być elementem nadrzędnym tego elementu.

Uwagi

Większość autorów aplikacji nie musi ręcznie ustawiać elementu nadrzędnego.

Dotyczy