Element.RealParent Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public Xamarin.Forms.Element RealParent { get; }
member this.RealParent : Xamarin.Forms.Element

Wartość właściwości

Element
Atrybuty

Dotyczy