Element.StyleId Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość zdefiniowaną przez użytkownika w celu jednoznacznej identyfikacji elementu.

public string StyleId { get; set; }
member this.StyleId : string with get, set

Wartość właściwości

String

Ciąg unikatowo identyfikujący element.

Uwagi

Użyj właściwości StyleId, aby zidentyfikować poszczególne elementy w aplikacji do identyfikacji w testach interfejsu użytkownika i w aparatach motywów.

Dotyczy