FlexAlignSelfTypeConverter.ConvertFromInvariantString(String) Metoda

Definicja

Zwraca obiekt dla reprezentacji w postaci ciągu.

public override object ConvertFromInvariantString (string value);
override this.ConvertFromInvariantString : string -> obj

Parametry

value
String

Wartość do konwersji.

Zwraca

Object

Obiekt do reprezentacji w postaci ciągu.

Dotyczy