GridLengthTypeConverter Konstruktor

Definicja

Tworzy nowy GridLength obiekt z wartościami domyślnymi.

public GridLengthTypeConverter ();

Dotyczy