IEntryCellController.SendCompleted Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez programy renderujące platformy.

public void SendCompleted ();
abstract member SendCompleted : unit -> unit

Dotyczy