ITableModel.GetRowCount(Int32) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez moduły renderowania platformy.

public int GetRowCount (int section);
abstract member GetRowCount : int -> int

Parametry

section
Int32

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Zwraca

Int32

Dotyczy