LayoutOptions.Expands Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element został opisany to LayoutOptions struktury zajmie największej ilości miejsca zapewni jego elementu nadrzędnego do niego.Gets or sets a value that indicates whether or not the element that is described by this LayoutOptions structure will occupy the largest space that its parent will give to it.

public bool Expands { get; set; }
member this.Expands : bool with get, set

Wartość właściwości

Boolean

Określa, czy element, który jest opisany przez to LayoutOptions struktury zajmie się jego element nadrzędny zapewni ona największych ilości miejsca.Whether or not the element that is described by this LayoutOptions structure will occupy the largest space that its parent will give it. true Jeśli element zajmują miejsce największych nadrzędnego zapewni do niego.true if the element will occupy the largest space the parent will give to it. false Jeśli element będzie najmniejszy można go.false if the element will be as compact as it can be.

Dotyczy