OnPlatform<T>.WinPhone Właściwość

Definicja

Przestroga

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Typ, który jest zaimplementowany na platformie WinPhone.The type as it is implemented on the WinPhone platform.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete]
public T WinPhone { get; set; }
member this.WinPhone : 'T with get, set

Wartość właściwości

T
Atrybuty

Dotyczy