SearchBar.CancelButtonColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor przycisku Anuluj.

public Xamarin.Forms.Color CancelButtonColor { get; set; }
member this.CancelButtonColor : Xamarin.Forms.Color with get, set

Wartość właściwości

Color

Dotyczy