Shell.Navigating Zdarzenie

Definicja

Biblioteka zgłasza to zdarzenie bezpośrednio przed przeprowadzeniem nawigacji.The library raises this event immediately prior to performing navigation.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ShellNavigatingEventArgs> Navigating;
member this.Navigating : EventHandler<Xamarin.Forms.ShellNavigatingEventArgs> 

Typ zdarzenia

EventHandler<ShellNavigatingEventArgs>

Dotyczy