Stepper.Increment Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przyrost, według którego zostanie zwiększona lub zmniejszona wartość. Jest to właściwość możliwa do powiązania.

public double Increment { get; set; }
member this.Increment : double with get, set

Wartość właściwości

Double

Wartość Double.

Dotyczy