SwipedEventArgs.Direction Właściwość

Definicja

Pobiera kierunek przesunięcia.Gets the direction of the swipe.

public Xamarin.Forms.SwipeDirection Direction { get; }
member this.Direction : Xamarin.Forms.SwipeDirection

Wartość właściwości

SwipeDirection

Kierunek przesunięcia.The direction of the swipe.

Dotyczy