WebView.GoBackRequested Zdarzenie

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public event EventHandler GoBackRequested;
member this.GoBackRequested : EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy