Wdrażanie .NET Core aplikacji za pomocą programu Visual StudioDeploying .NET Core apps with Visual Studio

Możesz wdrożyć aplikację .NET Core albo jako wdrożenia zależne od framework, który zawiera pliki binarne z aplikacji, ale zależy od obecności .NET Core w systemie docelowym lub jako niezależne wdrożenie, w tym aplikacji i plików binarnych .NET Core.You can deploy a .NET Core application either as a framework-dependent deployment, which includes your application binaries but depends on the presence of .NET Core on the target system, or as a self-contained deployment, which includes both your application and .NET Core binaries. Omówienie wdrażania aplikacji .NET Core, zobacz wdrażanie aplikacji .NET Core.For an overview of .NET Core application deployment, see .NET Core Application Deployment.

W poniższych sekcjach przedstawiono sposób użycia programu Microsoft Visual Studio można utworzyć następujące typy wdrożeń:The following sections show how to use Microsoft Visual Studio to create the following kinds of deployments:

 • Zależne od Framework wdrożeniaFramework-dependent deployment
 • Wdrożenie Framework zależne zależności innych firmFramework-dependent deployment with third-party dependencies
 • Samodzielne wdrożeniaSelf-contained deployment
 • Samodzielne wdrożenia zależności innych firmSelf-contained deployment with third-party dependencies

Informacje w celu projektowania aplikacji .NET Core za pomocą programu Visual Studio, zobacz wymagania wstępne dotyczące .NET Core w systemie Windows.For information on using Visual Studio to develop .NET Core applications, see Prerequisites for .NET Core on Windows.

Zależne od Framework wdrożeniaFramework-dependent deployment

Po prostu wdrażanie wdrożenia zależne od framework bez zależności innych firm obejmuje tworzenie, testowanie i publikowanie aplikacji.Deploying a framework-dependent deployment with no third-party dependencies simply involves building, testing, and publishing the app. Prosty przykład napisane w języku C# przedstawiono proces.A simple example written in C# illustrates the process.

 1. Tworzenie projektu.Create the project.

  Select File > New > Project.Select File > New > Project. W nowy projekt okno dialogowe, wybierz opcję .NET Core w zainstalowana okienko typy projektu i wybierz aplikacji konsoli (.NET Core) szablon w środkowym okienku.In the New Project dialog, select .NET Core in the Installed project types pane, and select the Console App (.NET Core) template in the center pane. Wprowadź nazwę projektu, na przykład "Dyskietki" w nazwa pola tekstowego.Enter a project name, such as "FDD", in the Name text box. Wybierz OK przycisku.Select the OK button.

 2. Należy dodać kodu źródłowego aplikacji.Add the application's source code.

  Otwórz Program.cs plik w edytorze i Zastąp następujący kod automatycznie wygenerowany kod.Open the Program.cs file in the editor and replace the auto-generated code with the following code. Monituje użytkownika o wprowadzenie tekstu, a Wyświetla poszczególnych wyrazów wprowadzony przez użytkownika.It prompts the user to enter text and displays the individual words entered by the user. Używa wyrażenia regularnego \w+ do oddzielania słów w wejściowego tekstu.It uses the regular expression \w+ to separate the words in the input text.

  using System;
  using System.Text.RegularExpressions;
  
  namespace Applications.ConsoleApps
  {
    public class ConsoleParser
    {
      public static void Main()
      {
        Console.WriteLine("Enter any text, followed by <Enter>:\n");
        String s = Console.ReadLine();
        ShowWords(s);
        Console.Write("\nPress any key to continue... ");
        Console.ReadKey();
      }
  
      private static void ShowWords(String s)
      {
        String pattern = @"\w+";
        var matches = Regex.Matches(s, pattern);
        if (matches.Count == 0)
        {
          Console.WriteLine("\nNo words were identified in your input.");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"\nThere are {matches.Count} words in your string:");
          for (int ctr = 0; ctr < matches.Count; ctr++)
          {
            Console.WriteLine($"  #{ctr,2}: '{matches[ctr].Value}' at position {matches[ctr].Index}");
          }
        }
      }
    }
  }
  
  
 3. Utwórz kompilację debugowania aplikacji.Create a Debug build of your app.

  Wybierz kompilacji > zbudować rozwiązanie.Select Build > Build Solution. Można również skompilować i uruchomić kompilacji debugowania aplikacji przez wybranie debugowania > Rozpocznij debugowanie.You can also compile and run the Debug build of your application by selecting Debug > Start Debugging.

 4. Wdrażanie aplikacji.Deploy your app.

  Po debugowania i przetestowane programu, tworzenia plików do wdrożenia z aplikacją.After you've debugged and tested the program, create the files to be deployed with your app. Aby opublikować w programie Visual Studio, wykonaj następujące czynności:To publish from Visual Studio, do the following:

  1. Zmień konfigurację rozwiązania z debugowania do wersji na pasku narzędzi do kompilacji w wersji (a nie na debugowanie) wersji aplikacji.Change the solution configuration from Debug to Release on the toolbar to build a Release (rather than a Debug) version of your app.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt (nie rozwiązanie) w Eksploratora rozwiązańi wybierz publikowania.Right-click on the project (not the solution) in Solution Explorer, and select Publish.

  3. W publikowania wybierz opcję publikowania.In the Publish tab, select Publish. Visual Studio zapisuje pliki, które składają się z lokalnym systemem plików przez aplikację.Visual Studio writes the files that comprise your application to the local file system.

  4. Publikowania karta zawiera teraz jeden profil FolderProfile.The Publish tab now shows a single profile, FolderProfile. Ustawienia konfiguracji w profilu są wyświetlane w Podsumowanie sekcji karty.The profile's configuration settings are shown in the Summary section of the tab.

  Pliki wynikowe są umieszczane w katalogu o nazwie PublishOutput w podkatalogu projektu .\bin\release podkatalogu.The resulting files are placed in a directory named PublishOutput that is in a subdirectory of your project's .\bin\release subdirectory.

Wraz z plikami aplikacji proces publikowania emituje plik bazy danych (.pdb) program, który zawiera informacje o debugowaniu aplikacji.Along with your application's files, the publishing process emits a program database (.pdb) file that contains debugging information about your app. Plik przydaje się głównie w celu debugowania wyjątków.The file is useful primarily for debugging exceptions. Możesz nie można skopiować pliki aplikacji.You can choose not to package it with your application's files. Jednak należy go zapisać, w przypadku, gdy chcesz debugować kompilacji wersji aplikacji.You should, however, save it in the event that you want to debug the Release build of your app.

Wdróż pełny zestaw plików aplikacji w dowolny sposób, który chcesz.Deploy the complete set of application files in any way you like. Na przykład można umieścić je w pliku Zip, użyć prostej copy polecenie lub wdrożyć je przy użyciu dowolnego pakietu instalacyjnego wybranych przez użytkownika.For example, you can package them in a Zip file, use a simple copy command, or deploy them with any installation package of your choice. Po zainstalowaniu użytkowników można następnie uruchamiać aplikacji przy użyciu dotnet polecenia i podania nazwy pliku aplikacji, takich jak dotnet fdd.dll.Once installed, users can then execute your application by using the dotnet command and providing the application filename, such as dotnet fdd.dll.

Oprócz plików binarnych aplikacji instalatorem należy również pakietu Instalatora udostępnionego framework albo wyszukać jako warunek wstępny jako część instalacji aplikacji.In addition to the application binaries, your installer should also either bundle the shared framework installer or check for it as a prerequisite as part of the application installation. Instalacja udostępnionego framework wymaga dostępu administratora/root, ponieważ jest ona komputera.Installation of the shared framework requires Administrator/root access since it is machine-wide.

Wdrożenie Framework zależne zależności innych firmFramework-dependent deployment with third-party dependencies

Wdrażanie wdrożenie zależne od framework z co najmniej jeden zależności innych firm wymaga, aby wszelkie zależności dostępne do projektu.Deploying a framework-dependent deployment with one or more third-party dependencies requires that any dependencies be available to your project. Przed utworzeniem aplikacji wymagane są następujące dodatkowe czynności:The following additional steps are required before you can build your app:

 1. Użyj Menedżera pakietów NuGet Dodaj odwołanie do pakietu NuGet do projektu; i jeśli pakiet nie jest jeszcze dostępna w systemie, zainstaluj go.Use the NuGet Package Manager to add a reference to a NuGet package to your project; and if the package is not already available on your system, install it. Aby otworzyć Menedżera pakietów, wybierz narzędzia > Menedżera pakietów NuGet > Zarządzaj pakietami NuGet dla rozwiązania.To open the package manager, select Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution.

 2. Upewnij się, że Newtonsoft.Json jest zainstalowana w systemie i, jeśli nie jest, zainstaluj go.Confirm that Newtonsoft.Json is installed on your system and, if it is not, install it. Zainstalowana karta zawiera listę pakietów NuGet zainstalowanych w systemie.The Installed tab lists NuGet packages installed on your system. Jeśli Newtonsoft.Json nie ma na liście, wybierz Przeglądaj i wprowadzić "Newtonsoft.Json" w polu wyszukiwania.If Newtonsoft.Json is not listed there, select the Browse tab and enter "Newtonsoft.Json" in the search box. Wybierz Newtonsoft.Json i w okienku po prawej stronie wybierz projekt przed wybraniem zainstalować.Select Newtonsoft.Json and, in the right pane, select your project before selecting Install.

 3. Jeśli Newtonsoft.Json jest już zainstalowana na komputerze, dodaj go do projektu po wybraniu projektu w prawym okienku Zarządzaj pakietami dla rozwiązania kartę.If Newtonsoft.Json is already installed on your system, add it to your project by selecting your project in the right pane of hte Manage Packages for Solution tab.

Należy pamiętać, że wdrożenie framework zależne zależności innych firm tylko jako przenośne jako jego zależności innych firm.Note that a framework-dependent deployment with third-party dependencies is only as portable as its third-party dependencies. Na przykład jeśli biblioteka innych firm obsługuje tylko macOS, aplikacja nie jest przenośne z systemami Windows.For example, if a third-party library only supports macOS, the app isn't portable to Windows systems. Dzieje się tak, jeśli zależności innych firm, sama zależy od kodu natywnego.This happens if the third-party dependency itself depends on native code. Dobrym przykładem jest serwera Kestrel, co wymaga natywnego zależności na libuv.A good example of this is Kestrel server, which requires a native dependency on libuv. Podczas tworzenia Dyskietki dla aplikacji z tego rodzaju zależności innych firm publikowanych danych wyjściowych zawiera folder dla każdej identyfikatora środowiska uruchomieniowego (RID) obsługującego natywnego zależności (i znajdujące się w pakiecie NuGet).When an FDD is created for an application with this kind of third-party dependency, the published output contains a folder for each Runtime Identifier (RID) that the native dependency supports (and that exists in its NuGet package).

Samodzielne wdrożenia bez zależności innych firmSelf-contained deployment without third-party dependencies

Wdrażanie niezależne wdrożenia bez zależności innych firm obejmuje utworzenie projektu, modyfikując csproj plików, tworzenie, testowanie i publikowanie aplikacji.Deploying a self-contained deployment with no third-party dependencies involves creating the project, modifying the csproj file, building, testing, and publishing the app. Prosty przykład napisane w języku C# przedstawiono proces.A simple example written in C# illustrates the process.

 1. Tworzenie projektu.Create the project.

  Select File > New > Project.Select File > New > Project. W Dodawanie nowego projektu okno dialogowe, wybierz opcję .NET Core w zainstalowana okienko typy projektu i wybierz aplikacji konsoli (.NET Core) szablon w środkowym okienku.In the Add New Project dialog, select .NET Core in the Installed project types pane, and select the Console App (.NET Core) template in the center pane. Wprowadź nazwę projektu, na przykład "SCD" w nazwa pola tekstowego, a następnie wybierz OK przycisku.Enter a project name, such as "SCD", in the Name text box, and select the OK button.

 2. Należy dodać kodu źródłowego aplikacji.Add the application's source code.

  Otwórz Program.cs plik w edytorze i zastąpić automatycznie wygenerowany kod następującym kodem.Open the Program.cs file in your editor, and replace the auto-generated code with the following code. Monituje użytkownika o wprowadzenie tekstu, a Wyświetla poszczególnych wyrazów wprowadzony przez użytkownika.It prompts the user to enter text and displays the individual words entered by the user. Używa wyrażenia regularnego \w+ do oddzielania słów w wejściowego tekstu.It uses the regular expression \w+ to separate the words in the input text.

  using System;
  using System.Text.RegularExpressions;
  
  namespace Applications.ConsoleApps
  {
    public class ConsoleParser
    {
      public static void Main()
      {
        Console.WriteLine("Enter any text, followed by <Enter>:\n");
        String s = Console.ReadLine();
        ShowWords(s);
        Console.Write("\nPress any key to continue... ");
        Console.ReadKey();
      }
  
      private static void ShowWords(String s)
      {
        String pattern = @"\w+";
        var matches = Regex.Matches(s, pattern);
        if (matches.Count == 0)
        {
          Console.WriteLine("\nNo words were identified in your input.");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"\nThere are {matches.Count} words in your string:");
          for (int ctr = 0; ctr < matches.Count; ctr++)
          {
            Console.WriteLine($"  #{ctr,2}: '{matches[ctr].Value}' at position {matches[ctr].Index}");
          }
        }
      }
    }
  }
  
  
 3. Zdefiniuj platformy, dla których aplikacja będzie obowiązywać.Define the platforms that your app will target.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt (nie rozwiązanie) w Eksploratora rozwiązańi wybierz Edytuj SCD.csproj.Right-click on your project (not the solution) In Solution Explorer, and select Edit SCD.csproj.

  2. Utwórz <RuntimeIdentifiers> tagów w <PropertyGroup> części Twojego csproj pliku, który definiuje celów aplikacji platformy i określ identyfikator środowiska uruchomieniowego (RID) każdej z platform docelowych.Create a <RuntimeIdentifiers> tag in the <PropertyGroup> section of your csproj file that defines the platforms your app targets, and specify the runtime identifier (RID) of each platform that you target. Należy pamiętać, że należy również dodać średnika do rozdzielenia identyfikatorów RID.Note that you also need to add a semicolon to separate the RIDs. Zobacz katalogu identyfikator środowiska uruchomieniowego dla identyfikatorów środowiska wykonawczego.See Runtime IDentifier catalog for a list of runtime identifiers.

  Na przykład poniższy przykład oznacza, że aplikacja działa w 64-bitowych systemach operacyjnych Windows 10 i 64-bitowym systemie operacyjnym OS X 10.11 wersji.For example, the following example indicates that the app runs on 64-bit Windows 10 operating systems and the 64-bit OS X Version 10.11 operating system.

<PropertyGroup>
  <RuntimeIdentifiers>win10-x64;osx.10.11-x64</RuntimeIdentifiers>
</PropertyGroup>

Należy pamiętać, że <RuntimeIdentifiers> elementu można przejść do dowolnego <PropertyGroup> zainstalowanej w Twojej csproj pliku.Note that the <RuntimeIdentifiers> element can go into any <PropertyGroup> that you have in your csproj file. Kompletnego przykładu csproj plik pojawi się później w tej sekcji.A complete sample csproj file appears later in this section.

 1. Utwórz kompilację debugowania aplikacji.Create a Debug build of your app.

  Wybierz kompilacji > zbudować rozwiązanie.Select Build > Build Solution. Można również skompilować i uruchomić kompilacji debugowania aplikacji przez wybranie debugowania > Rozpocznij debugowanie.You can also compile and run the Debug build of your application by selecting Debug > Start Debugging.

 2. Publikowanie aplikacji.Publish your app.

  Po debugowania i przetestować program, należy utworzyć plików do wdrożenia z aplikacją dla poszczególnych platform jej celem.After you've debugged and tested the program, create the files to be deployed with your app for each platform that it targets.

  Aby opublikować aplikację z programu Visual Studio, wykonaj następujące czynności:To publish your app from Visual Studio, do the following:

  1. Zmień konfigurację rozwiązania z debugowania do wersji na pasku narzędzi do kompilacji w wersji (a nie na debugowanie) wersji aplikacji.Change the solution configuration from Debug to Release on the toolbar to build a Release (rather than a Debug) version of your app.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt (nie rozwiązanie) w Eksploratora rozwiązań i wybierz publikowania.Right-click on the project (not the solution) in Solution Explorer and select Publish.

  3. W publikowania wybierz opcję publikowania.In the Publish tab, select Publish. Visual Studio zapisuje pliki, które składają się z lokalnym systemem plików przez aplikację.Visual Studio writes the files that comprise your application to the local file system.

  4. Publikowania karta zawiera teraz jeden profil FolderProfile.The Publish tab now shows a single profile, FolderProfile. Ustawienia konfiguracji w profilu są wyświetlane w Podsumowanie sekcji karty. Docelowe środowisko uruchomieniowe identyfikuje, które środowiska wykonawczego został opublikowany, i lokalizacji docelowej identyfikuje, gdzie zostały zapisane pliki niezależne wdrożenia.The profile's configuration settings are shown in the Summary section of the tab. Target Runtime identifies which runtime has been published, and Target Location identifies where the files for the self-contained deployment were written.

  5. Visual Studio domyślnie zapisuje pliki wszystkie opublikowane do jednego katalogu.Visual Studio by default writes all published files to a single directory. Dla wygody najlepiej jest utworzenie osobnych profilów dla każdej docelowe środowisko uruchomieniowe i umieścić pliki opublikowane w katalogu specyficzne dla platformy.For convenience, it's best to create separate profiles for each target runtime and to place published files in a platform-specific directory. Obejmuje to tworzenie oddzielny profil publikowania dla każdej platformy docelowej.This involves creating a separate publishing profile for each target platform. Dlatego teraz odbudować aplikacji dla poszczególnych platform w następujący sposób:So now rebuild the application for each platform by doing the following:

   1. Wybierz Utwórz nowy profil w publikowania okna dialogowego.Select Create new profile in the Publish dialog.

   2. W wybierz element docelowy publikowania okna dialogowego, zmień wybierz folder lokalizacji bin\Release\PublishOutput\win10 x64.In the Pick a publish target dialog, change the Choose a folder location to bin\Release\PublishOutput\win10-x64. Wybierz OK.Select OK.

   3. Wybierz nowy profil (FolderProfile1) na liście profilów i upewnij się, że docelowe środowisko uruchomieniowe jest win10-x64.Select the new profile (FolderProfile1) in the list of profiles, and make sure that the Target Runtime is win10-x64. Jeśli nie, wybierz ustawienia.If it isn't, select Settings. W ustawienia profilu okna dialogowego, zmień docelowe środowisko uruchomieniowe do win10-x64 i wybierz zapisać.In the Profile Settings dialog, change the Target Runtime to win10-x64 and select Save. W przeciwnym razie wybierz anulować.Otherwise, select Cancel.

   4. Wybierz publikowania do publikowania aplikacji dla 64-bitowej platformy systemu Windows 10.Select Publish to publish your app for 64-bit Windows 10 platforms.

   5. Wykonaj poprzednie kroki, aby ponownie utworzyć profil dla osx.10.11-x64 platformy.Follow the previous steps again to create a profile for the osx.10.11-x64 platform. Lokalizacji docelowej jest bin\Release\PublishOutput\osx.10.11-x64i docelowe środowisko uruchomieniowe jest osx.10.11-x64.The Target Location is bin\Release\PublishOutput\osx.10.11-x64, and the Target Runtime is osx.10.11-x64. Nazwa programu Visual Studio przypisuje do tego profilu jest FolderProfile2.The name that Visual Studio assigns to this profile is FolderProfile2.

  Należy pamiętać, że każda lokalizacja docelowa zawiera pełny zestaw plików (pliki aplikacji i wszystkich plików .NET Core) potrzebne do uruchomienia aplikacji.Note that each target location contains the complete set of files (both your app files and all .NET Core files) needed to launch your app.

Wraz z plikami aplikacji proces publikowania emituje plik bazy danych (.pdb) program, który zawiera informacje o debugowaniu aplikacji.Along with your application's files, the publishing process emits a program database (.pdb) file that contains debugging information about your app. Plik przydaje się głównie w celu debugowania wyjątków.The file is useful primarily for debugging exceptions. Możesz nie można skopiować pliki aplikacji.You can choose not to package it with your application's files. Jednak należy go zapisać, w przypadku, gdy chcesz debugować kompilacji wersji aplikacji.You should, however, save it in the event that you want to debug the Release build of your app.

Wdrażanie plików publikowanych w dowolny sposób, który chcesz.Deploy the published files in any way you like. Na przykład można umieścić je w pliku Zip, użyć prostej copy polecenie lub wdrożyć je przy użyciu dowolnego pakietu instalacyjnego wybranych przez użytkownika.For example, you can package them in a Zip file, use a simple copy command, or deploy them with any installation package of your choice.

Poniżej przedstawiono pełną csproj pliku dla tego projektu.The following is the complete csproj file for this project.

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>netcoreapp1.1</TargetFramework>
  <RuntimeIdentifiers>win10-x64;osx.10.11-x64</RuntimeIdentifiers>
 </PropertyGroup>
</Project>

Samodzielne wdrożenia zależności innych firmSelf-contained deployment with third-party dependencies

Wdrażanie niezależne wdrożenie z co najmniej jeden zależności innych firm obejmuje dodawanie zależności.Deploying a self-contained deployment with one or more third-party dependencies involves adding the dependencies. Przed utworzeniem aplikacji wymagane są następujące dodatkowe czynności:The following additional steps are required before you can build your app:

 1. Użyj Menedżera pakietów NuGet Dodaj odwołanie do pakietu NuGet do projektu; i jeśli pakiet nie jest jeszcze dostępna w systemie, zainstaluj go.Use the NuGet Package Manager to add a reference to a NuGet package to your project; and if the package is not already available on your system, install it. Aby otworzyć Menedżera pakietów, wybierz narzędzia > Menedżera pakietów NuGet > Zarządzaj pakietami NuGet dla rozwiązania.To open the package manager, select Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution.

 2. Upewnij się, że Newtonsoft.Json jest zainstalowana w systemie i, jeśli nie jest, zainstaluj go.Confirm that Newtonsoft.Json is installed on your system and, if it is not, install it. Zainstalowana karta zawiera listę pakietów NuGet zainstalowanych w systemie.The Installed tab lists NuGet packages installed on your system. Jeśli Newtonsoft.Json nie ma na liście, wybierz Przeglądaj i wprowadzić "Newtonsoft.Json" w polu wyszukiwania.If Newtonsoft.Json is not listed there, select the Browse tab and enter "Newtonsoft.Json" in the search box. Wybierz Newtonsoft.Json i w okienku po prawej stronie wybierz projekt przed wybraniem zainstalować.Select Newtonsoft.Json and, in the right pane, select your project before selecting Install.

 3. Jeśli Newtonsoft.Json jest już zainstalowana na komputerze, dodaj go do projektu po wybraniu projektu w prawym okienku Zarządzaj pakietami dla rozwiązania kartę.If Newtonsoft.Json is already installed on your system, add it to your project by selecting your project in the right pane of the Manage Packages for Solution tab.

Poniżej przedstawiono pełną csproj pliku dla tego projektu:The following is the complete csproj file for this project:

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>netcoreapp1.1</TargetFramework>
  <RuntimeIdentifiers>win10-x64;osx.10.11-x64</RuntimeIdentifiers>
 </PropertyGroup>
 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="10.0.2" />
 </ItemGroup>
</Project>

Podczas wdrażania aplikacji, wszelkie zależności innych firm używane w aplikacji znajdują się również z plikami aplikacji.When you deploy your application, any third-party dependencies used in your app are also contained with your application files. Biblioteki innych firm nie są wymagane na komputerze, na którym jest uruchomiona aplikacja.Third-party libraries aren't required on the system on which the app is running.

Należy pamiętać, że można wdrożyć tylko autonomiczną wdrożenia z biblioteką innych firm na platformach obsługiwanych przez tej biblioteki.Note that you can only deploy a self-contained deployment with a third-party library to platforms supported by that library. Przypomina mających zależności innych firm z natywnego zależności w danym wdrożeniu zależne od framework gdzie natywnego zależności nie istnieje na platformie docelowej, chyba że zostały one wcześniej zainstalowane.This is similar to having third-party dependencies with native dependencies in your framework-dependent deployment, where the native dependencies won't exist on the target platform unless they were previously installed there.

Zobacz takżeSee also

Wdrażanie aplikacji .NET core .NET Core Application Deployment
Katalogu .NET core środowiska uruchomieniowego identyfikator (RID).NET Core Runtime IDentifier (RID) catalog