dotnet build-server

Ten artykuł dotyczy: ✔️ zestaw .NET Core 3.1 SDK i nowsze wersje

Nazwa

dotnet build-server — Wchodzi w interakcje z serwerami uruchomionymi przez kompilację.

Streszczenie

dotnet build-server shutdown [--msbuild] [--razor] [--vbcscompiler]

dotnet build-server shutdown -h|--help

dotnet build-server -h|--help

Polecenia

 • shutdown

  Wyłącza serwery kompilacji, które są uruchamiane z platformy dotnet. Domyślnie wszystkie serwery są zamykane.

Opcje

 • -?|-h|--help

  Wyświetla opis sposobu używania polecenia.

 • --msbuild

  Wyłącza serwer kompilacji MSBuild.

 • --razor

  Wyłącza serwer kompilacji Razor.

 • --vbcscompiler

  Zamyka serwer kompilacji kompilatora VB/C#.