Zapoznaj się z C# 7.0 — C# interaktywnego samouczkaExplore C# 7.0 - C# interactive tutorial

W tym samouczku pozwala Ci eksplorować C# 7.0 funkcji interaktywnie przy użyciu przeglądarki, aby zapisać C# i wyświetlić wyniki kompilacji i uruchomienia kodu.This tutorial lets you explore C# 7.0 features interactively, using your browser to write C# and see the results of compiling and running your code. Przewodnik zawiera serię lekcji, które modyfikują wcześniej C# rozwiązania nowszymi, bardziej zwięzły widok C# funkcje w wersji 7.0.It contains a series of lessons that modify earlier C# practices to use newer, more concise C# 7.0 features. W pozostałej części tego artykułu zawiera omówienie każdego z tych funkcji, za pomocą łącza, aby zapoznać się z każdej funkcji.The rest of this article provides an overview of each of these features, with a link to explore each feature.