How to: Build a .NET Framework single-file assembly (Kompilowanie .NET Framework jednodlajowego zestawu)

Zestaw z jednym plikiem, który jest najprostszym typem zestawu, zawiera informacje o typie i implementację, a także manifest zestawu. Można użyć kompilatorów wiersza polecenia lub Visual Studio, aby utworzyć zestaw z jednym plikiem przeznaczony dla .NET Framework. Domyślnie kompilator tworzy plik zestawu z rozszerzeniem .exe rozszerzenia.

Uwaga

Visual Studio dla języka C# i Visual Basic można używać tylko do tworzenia zestawów jedno plikowych. Jeśli chcesz utworzyć zestawy wieloplikowe, musisz użyć kompilatorów wiersza polecenia lub Visual C++.

Poniższe procedury pokazują, jak tworzyć zestawy jedno plikowe przy użyciu kompilatorów wiersza polecenia.

Tworzenie zestawu z rozszerzeniem .exe rozszerzenia

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

<compiler command> <module name>

W tym poleceniu polecenie kompilatora jest poleceniem kompilatora dla języka używanego w module kodu, a nazwa modułu to nazwa modułu kodu, który ma być skompilowany do zestawu.

Poniższy przykład tworzy zestaw o nazwie myCode.exe z modułu kodu o nazwie myCode .

csc myCode.cs
vbc myCode.vb

Utwórz zestaw z rozszerzeniem .exe i określ nazwę pliku wyjściowego

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

<compiler command>/out: <file name> <module name>

W tym poleceniu polecenie kompilatora jest poleceniem kompilatora dla języka używanego w module kodu, nazwa pliku to nazwa pliku wyjściowego, a nazwa modułu to nazwa modułu kodu, który ma być skompilowany do zestawu.

Poniższy przykład tworzy zestaw o nazwie myAssembly.exe z modułu kodu o nazwie myCode .

csc -out:myAssembly.exe myCode.cs
vbc -out:myAssembly.exe myCode.vb

Tworzenie zestawów bibliotek

Zestaw biblioteki jest podobny do biblioteki klas. Zawiera typy, do których będą przywoływy odwoływać się inne zestawy, ale nie ma punktu wejścia do rozpoczęcia wykonywania.

Aby utworzyć zestaw biblioteki, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

<compiler command>-t:library <module name>

W tym poleceniu polecenie kompilatora jest poleceniem kompilatora dla języka używanego w module kodu, a nazwa modułu to nazwa modułu kodu, który ma być skompilowany do zestawu. Można również użyć innych opcji kompilatora, takich jak opcja -out:.

Poniższy przykład tworzy zestaw biblioteki o nazwiemyCodeAssembly.dll z modułu kodu o nazwie myCode .

csc -out:myCodeLibrary.dll -t:library myCode.cs
vbc -out:myCodeLibrary.dll -t:library myCode.vb

Zobacz też