Schemat ustawień sieciNetwork Settings Schema

Ustawienia sieci określają, w jaki sposób .NET Framework nawiązuje połączenie z Internetem.Network settings specify how the .NET Framework connects to the Internet.

Ustawienia system. net > <określają, jak .NET Framework łączy się z siecią.The <system.net> settings specify how the .NET Framework connects to the network. W poniższej tabeli opisano funkcję każdego podrzędnego elementu konfiguracji w ramach elementu<system .net > (ustawienia sieciowe).The following table describes the function of each child configuration element under the <system.Net> Element (Network Settings).

ElementElement OpisDescription
<element > authenticationModules (Ustawienia sieci)<authenticationModules> Element (Network Settings) Określa moduły używane do uwierzytelniania żądań internetowych.Specifies the modules used to authenticate Internet requests.
<element > connectionManagement (Ustawienia sieci)<connectionManagement> Element (Network Settings) Określa maksymalną liczbę połączeń z hostami internetowymi.Specifies the maximum number of connections to Internet hosts.
<element > defaultProxy (Ustawienia sieci)<defaultProxy> Element (Network Settings) Określa serwer proxy używany przez żądania HTTP do Internetu.Specifies the proxy server used for HTTP requests to the Internet.
<element > mailSettings (Ustawienia sieci)<mailSettings> Element (Network Settings) Zawiera ustawienia dla opcji wysyłania poczty.Contains settings for mail sending options.
<element > requestCaching (Ustawienia sieci)<requestCaching> Element (Network Settings) Kontroluje mechanizm buforowania dla żądań sieci.Controls the caching mechanism for network requests.
<element > webRequestModules (Ustawienia sieci)<webRequestModules> Element (Network Settings) Określa moduły używane do żądania informacji z hostów internetowych.Specifies the modules used to request information from Internet hosts.

Ustawienia > identyfikatora URI <określają, jak .NET Framework obsługuje adresy sieci Web wyrażone przy użyciu Uniform Resource Identifier (URI).The <uri> settings specify how the .NET Framework handles web addresses expressed using uniform resource identifiers (URIs). W poniższej tabeli opisano funkcję każdego podrzędnego elementu konfiguracji w obszarze <identyfikator uri > element (ustawienia identyfikatora URI).The following table describes the function of each child configuration element under the <uri> Element (Uri Settings).

ElementElement OpisDescription
<IDN > element (ustawienia identyfikatora URI)<idn> Element (Uri Settings) Określa, czy do nazw domen są stosowane analizowanie międzynarodowych nazw domen (IDN).Specifies if Internationalized Domain Name (IDN) parsing is applied to domain names.
<element > iriParsing (ustawienia identyfikatora URI)<iriParsing> Element (Uri Settings) Określa, czy do Uri jest stosowana analiza międzynarodowego identyfikatora zasobów (IRI) i czy mają być stosowane reguły analizy IRI.Specifies if International Resource Identifier (IRI) parsing is applied to a Uri and whether IRI parsing rules should be applied.
<element > schemeSettings (ustawienia identyfikatora URI)<schemeSettings> Element (Uri Settings) Określa, w jaki sposób Uri będzie analizowana dla określonych schematów.Specifies how a Uri will be parsed for specific schemes.

Zobacz takżeSee also