Schemat ustawień sieciNetwork Settings Schema

Ustawienia sieci określają, w jaki sposób .NET Framework nawiązuje połączenie z Internetem.Network settings specify how the .NET Framework connects to the Internet.

<system.net>Ustawienia określają, w jaki sposób .NET Framework nawiązuje połączenie z siecią.The <system.net> settings specify how the .NET Framework connects to the network. W poniższej tabeli opisano funkcję każdego podrzędnego elementu konfiguracji w ramach <system.Net> elementu (Ustawienia sieci).The following table describes the function of each child configuration element under the <system.Net> Element (Network Settings).

ElementElement OpisDescription
<authenticationModules> — Element (Ustawienia sieci)<authenticationModules> Element (Network Settings) Określa moduły używane do uwierzytelniania żądań internetowych.Specifies the modules used to authenticate Internet requests.
<connectionManagement> — Element (Ustawienia sieci)<connectionManagement> Element (Network Settings) Określa maksymalną liczbę połączeń z hostami internetowymi.Specifies the maximum number of connections to Internet hosts.
<defaultProxy> — Element (Ustawienia sieci)<defaultProxy> Element (Network Settings) Określa serwer proxy używany przez żądania HTTP do Internetu.Specifies the proxy server used for HTTP requests to the Internet.
<mailSettings> — Element (Ustawienia sieci)<mailSettings> Element (Network Settings) Zawiera ustawienia dla opcji wysyłania poczty.Contains settings for mail sending options.
<requestCaching> — Element (Ustawienia sieci)<requestCaching> Element (Network Settings) Kontroluje mechanizm buforowania dla żądań sieci.Controls the caching mechanism for network requests.
<webRequestModules> — Element (Ustawienia sieci)<webRequestModules> Element (Network Settings) Określa moduły używane do żądania informacji z hostów internetowych.Specifies the modules used to request information from Internet hosts.

<uri>Ustawienia określają, w jaki sposób .NET Framework obsługuje adresy sieci Web wyrażone przy użyciu Uniform Resource Identifier (URI).The <uri> settings specify how the .NET Framework handles web addresses expressed using uniform resource identifiers (URIs). W poniższej tabeli opisano funkcję każdego podrzędnego elementu konfiguracji w ramach <uri> elementu (ustawienia identyfikatora URI).The following table describes the function of each child configuration element under the <uri> Element (Uri Settings).

ElementElement OpisDescription
<idn> — Element (ustawienia identyfikatora URI)<idn> Element (Uri Settings) Określa, czy do nazw domen są stosowane analizowanie międzynarodowych nazw domen (IDN).Specifies if Internationalized Domain Name (IDN) parsing is applied to domain names.
<iriParsing> — Element (ustawienia identyfikatora URI)<iriParsing> Element (Uri Settings) Określa, czy do Uri i czy należy zastosować analizę IRI (International Resource Identifier).Specifies if International Resource Identifier (IRI) parsing is applied to a Uri and whether IRI parsing rules should be applied.
<schemeSettings> — Element (ustawienia identyfikatora URI)<schemeSettings> Element (Uri Settings) Określa, w jaki sposób Uri będzie analizowana dla określonych schematów.Specifies how a Uri will be parsed for specific schemes.

Zobacz teżSee also