Wykonywanie zapytania do modelu koncepcyjnegoQuerying a Conceptual Model

ADO.NET Entity Framework umożliwia wykonywanie zapytań względem modelu koncepcyjnego.The ADO.NET Entity Framework enables you to query a conceptual model. Aby zbadać model koncepcyjny przy użyciu najnowszej wersji Entity Framework, zobacz wykonywanie zapytań dotyczących danych.To query the conceptual model using the latest version of the Entity Framework, see Querying Data.