Współdziałanie z kodem niezarządzanymInteroperating with unmanaged code

.NET Framework promuje interakcje ze składnikami COM, usługami COM+, bibliotekami typów zewnętrznych i wieloma usługami systemu operacyjnego.The .NET Framework promotes interaction with COM components, COM+ services, external type libraries, and many operating system services. Typy danych, sygnatury metod i mechanizmy obsługi błędów różnią się między zarządzanymi i niezarządzanymi modelami obiektów.Data types, method signatures, and error-handling mechanisms vary between managed and unmanaged object models. Aby uprościć współdziałanie między składnikami .NET Framework i niezarządzanym kodem, a w celu ułatwienia ścieżki migracji, środowisko uruchomieniowe języka wspólnego jest ukrywane zarówno w przypadku klientów, jak i serwerów, które różnią się w tych modelach obiektów.To simplify interoperation between .NET Framework components and unmanaged code and to ease the migration path, the common language runtime conceals from both clients and servers the differences in these object models.

Kod wykonywany w ramach kontroli środowiska uruchomieniowego jest nazywany kodem zarządzanym.Code that executes under the control of the runtime is called managed code. Z kolei kod, który działa poza środowiskiem uruchomieniowym, jest nazywany kodem niezarządzanym.Conversely, code that runs outside the runtime is called unmanaged code. Składniki COM, interfejsy ActiveX i funkcje interfejsu API systemu Windows to przykłady kodu niezarządzanego.COM components, ActiveX interfaces, and Windows API functions are examples of unmanaged code.

W tej sekcjiIn this section

Udostępnianie składników COM programowi .NET FrameworkExposing COM Components to the .NET Framework
Opisuje, jak używać składników COM z aplikacji .NET Framework.Describes how to use COM components from .NET Framework applications.

Udostępnianie składników .NET Framework modelowi COMExposing .NET Framework Components to COM
Opisuje, jak używać składników .NET Framework z aplikacji COM.Describes how to use .NET Framework components from COM applications.

Wykorzystywanie niezarządzanych funkcji DLLConsuming Unmanaged DLL Functions
Opisuje sposób wywoływania niezarządzanych funkcji DLL przy użyciu wywołania platformy.Describes how to call unmanaged DLL functions using platform invoke.

Marshaling międzyoperacyjnyInterop Marshaling
Opisuje kierowanie dla międzyoperacyjności modelu COM i wywołania platformy.Describes marshaling for COM interop and platform invoke.

Instrukcje: Mapowanie wyników HRESULT i wyjątkówHow to: Map HRESULTs and Exceptions
Opisuje mapowanie między wyjątkami i WYNIKami HRESULT.Describes the mapping between exceptions and HRESULTs.

Równoważność typów i osadzone typy międzyoperacyjneType Equivalence and Embedded Interop Types
Opisuje, jak informacje o typie dla typów COM są osadzone w zestawach oraz jak środowisko uruchomieniowe języka wspólnego określa równoważność osadzonych typów COM.Describes how type information for COM types is embedded in assemblies, and how the common language runtime determines the equivalence of embedded COM types.

Instrukcje: Generowanie zestawów podstawowej obsługi międzyoperacyjnej przy użyciu programu Tlbimp.exeHow to: Generate Primary Interop Assemblies Using Tlbimp.exe
Opisuje sposób tworzenia podstawowych zestawów międzyoperacyjnych za pomocą Tlbimp. exe (Importer biblioteki typów).Describes how to produce primary interop assemblies using Tlbimp.exe (Type Library Importer).

Instrukcje: Rejestrowanie podstawowych zestawów międzyoperacyjnychHow to: Register Primary Interop Assemblies
W tym artykule opisano sposób rejestrowania podstawowych zestawów międzyoperacyjnych, zanim będzie można odwołać się do nich w projektach.Describes how to register the primary interop assemblies before you can reference them in your projects.

Współdziałanie z COM bez rejestrowaniaRegistration-Free COM Interop
Opisuje sposób, w jaki współdziałanie modelu COM może aktywować składniki bez używania rejestru systemu Windows.Describes how COM interop can activate components without using the Windows registry.

Instrukcje: Konfigurowanie aktywacji bez rejestracji składników COM opartych na platformie .NET FrameworkHow to: Configure .NET Framework-Based COM Components for Registration-Free Activation
Opisuje sposób tworzenia manifestu aplikacji i tworzenia i osadzania manifestu składnika.Describes how to create an application manifest and how to create and embed a component manifest.

Otoki COMCOM Wrappers
Opisuje otoki udostępniane przez międzyoperacyjność modelu COM.Describes the wrappers provided by COM interop.