Programowanie dla sieci w .NET FrameworkNetwork Programming in the .NET Framework

Środowisko Microsoft .NET Framework oferuje warstwowe, rozszerzalne i zarządzane wdrożenia usług internetowych, które można szybko i łatwo zintegrować ze swoimi aplikacjami.The Microsoft .NET Framework provides a layered, extensible, and managed implementation of Internet services that can be quickly and easily integrated into your applications. Aplikacje sieciowe mogą za pomocą podłączanych protokołów automatycznie wykorzystywać nowe protokoły internetowe albo za pośrednictwem zarządzanej implementacji interfejsu gniazd systemu Windows współpracować z siecią na poziomie gniazd.Your network applications can build on pluggable protocols to automatically take advantage of new Internet protocols, or they can use a managed implementation of the Windows socket interface to work with the network on the socket level.

W tej sekcjiIn This Section

Wprowadzenie protokołów podłączanychIntroducing Pluggable Protocols
Opis sposobów uzyskiwania dostępu do zasobu internetowego bez względu na protokół dostępu, którego wymaga zasób.Describes how to access an Internet resource without regard to the access protocol that it requires.

Żądanie danychRequesting Data
Wyjaśnienie, jak za pomocą podłączanych protokołów przekazywać i pobierać dane z zasobów internetowych.Explains how to use pluggable protocols to upload and download data from Internet resources.

Programowanie protokołów podłączanychProgramming Pluggable Protocols
Wyjaśnienie, jak utworzyć pochodne klasy specyficzne dla protokołów w celu zaimplementowania podłączanych protokołów.Explains how to derive protocol-specific classes to implement pluggable protocols.

Korzystanie z protokołów aplikacjiUsing Application Protocols
Opis zasad programowania aplikacji wykorzystujących protokoły sieciowe, takie jak TCP, UDP i HTTP.Describes programming applications that take advantage of network protocols such as TCP, UDP, and HTTP.

Protokół IPv6Internet Protocol Version 6
Opis zalet protokołu Internet Protocol w wersji 6 (IPv6) w porównaniu z obecną wersją pakietu Internet Protocol (IPv4), a także mechanizmów adresowania, routingu i automatycznej konfiguracji w protokole IPv6 oraz sposobów włączania i wyłączania protokołu.Describes the advantages of Internet Protocol version 6 (IPv6) over the current version of the Internet Protocol suite (IPv4), describes IPv6 addressing, routing and auto-configuration, and how to enable and disable IPv6.

Konfigurowanie aplikacji internetowychConfiguring Internet Applications
Wyjaśnienie zasad konfigurowania aplikacji internetowych za pomocą plików konfiguracyjnych środowiska .NET Framework.Explains how to use the .NET Framework configuration files to configure Internet applications.

Śledzenie sieci w .NET FrameworkNetwork Tracing in the .NET Framework
Wyjaśnienie, jak za pomocą mechanizmu śledzenia sieci uzyskiwać informacje o wywołaniach metod i ruchu sieciowym generowanym przez zarządzaną aplikację.Explains how to use network tracing to get information about method invocations and network traffic generated by a managed application.

Zarządzanie pamięcią podręczną dla aplikacji sieciowychCache Management for Network Applications
Opisuje sposób używania buforowania dla aplikacji korzystających z System.Net.WebClient klas, System.Net.WebRequest i System.Net.HttpWebRequest .Describes how to use caching for applications that use the System.Net.WebClient, System.Net.WebRequest, and System.Net.HttpWebRequest classes.

Zabezpieczenia w programowaniu sieciowymSecurity in Network Programming
Opis używania standardowych technik zabezpieczania i uwierzytelniania w Internecie.Describes how to use standard Internet security and authentication techniques.

Najlepsze rozwiązania dotyczące klas System.NetBest Practices for System.Net Classes
Porady i wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystania możliwości aplikacji internetowych.Provides tips and tricks for getting the most out of your Internet applications.

Dostęp do Internetu za pośrednictwem serwera proxyAccessing the Internet Through a Proxy
Opis konfigurowania serwerów proxy.Describes how to configure proxies.

NetworkInformationNetworkInformation
Opisuje, jak zbierać informacje o zdarzeniach, zmianach, statystykach i właściwościach sieci, a także wyjaśnia, jak ustalić, czy host zdalny jest osiągalny za pomocą System.Net.NetworkInformation.Ping klasy.Describes how to gather information about network events, changes, statistics, and properties and also explains how to determine whether a remote host is reachable by using the System.Net.NetworkInformation.Ping class.

Zmiany w przestrzeni nazw System.Uri w wersji 2.0Changes to the System.Uri namespace in Version 2.0
Opisuje kilka zmian wprowadzonych System.Uri w klasie w wersji 2,0, aby stała mieć nieprawidłowe zachowanie, zwiększyć użyteczność i zwiększyć bezpieczeństwo.Describes several changes made to the System.Uri class in Version 2.0 to fixed incorrect behavior, enhance usability, and enhance security.

Obsługa identyfikatorów zasobów międzynarodowych w System.UriInternational Resource Identifier Support in System.Uri
Opisuje ulepszenia System.Uri klasy w wersji 3,5, 3,0 SP1 i 2,0 SP1 dla międzynarodowych identyfikatorów zasobów (IRI) i międzynarodowych nazw domen (IDN).Describes enhancements to the System.Uri class in Version 3.5, 3.0 SP1, and 2.0 SP1 for International Resource Identifier (IRI) and Internationalized Domain Name (IDN) support.

Ulepszenia wydajności gniazda w wersji 3.5Socket Performance Enhancements in Version 3.5
Opisuje zestaw ulepszeń System.Net.Sockets.Socket klasy w wersji 3,5, 3,0 SP1 i 2,0 z dodatkiem SP1, które zapewniają alternatywny wzorzec asynchroniczny, który może być używany przez wyspecjalizowane aplikacje gniazd o wysokiej wydajności.Describes a set of enhancements to the System.Net.Sockets.Socket class in Version 3.5, 3.0 SP1, and 2.0 SP1 that provide an alternative asynchronous pattern that can be used by specialized high-performance socket applications.

Protokół PNRPPeer Name Resolution Protocol
Opis mechanizmu dodanego w wersji 3.5 do obsługi protokołu PNRP (Peer Name Resolution Protocol), bezserwerowego i dynamicznego rejestrowania nazw oraz protokołu rozpoznawania nazw.Describes support added in Version 3.5 to support the Peer Name Resolution Protocol (PNRP), a serverless and dynamic name registration and name resolution protocol. Te nowe funkcje są obsługiwane przez System.Net.PeerToPeer przestrzeń nazw.These new features are supported by the System.Net.PeerToPeer namespace.

Współpraca równorzędnaPeer-to-Peer Collaboration
Opis mechanizmu dodanego w wersji 3.5 do obsługi współpracy między równorzędnymi urządzeniami w oparciu o protokół PNRP.Describes support added in Version 3.5 to support the Peer-to-Peer Collaboration that builds on PNRP. Te nowe funkcje są obsługiwane przez System.Net.PeerToPeer.Collaboration przestrzeń nazw.These new features are supported by the System.Net.PeerToPeer.Collaboration namespace.

Zmiany w uwierzytelnianiu NTLM dla HttpWebRequest w wersji 3.5 z dodatkiem SP1Changes to NTLM authentication for HttpWebRequest in Version 3.5 SP1
Opisuje zmiany zabezpieczeń wprowadzone w wersji 3,5 SP1, które mają wpływ na sposób obsługi zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows przez System.Net.HttpWebRequest System.Net.HttpListener klasy,, System.Net.Security.NegotiateStream i pokrewne w przestrzeni nazw System.NET.Describes security changes made in Version 3.5 SP1 that affect how integrated Windows authentication is handled by the System.Net.HttpWebRequest, System.Net.HttpListener, System.Net.Security.NegotiateStream, and related classes in the System.Net namespace.

Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows z ochroną rozszerzonąIntegrated Windows Authentication with Extended Protection
Opisuje ulepszenia ochrony rozszerzonej, które mają wpływ na sposób obsługi zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows przez System.Net.HttpWebRequest klasy,,, System.Net.HttpListener System.Net.Mail.SmtpClient System.Net.Security.SslStream System.Net.Security.NegotiateStream i powiązane z System.Net nimi w i powiązanych przestrzeniach nazw.Describes enhancements for extended protection that affect how integrated Windows authentication is handled by the System.Net.HttpWebRequest, System.Net.HttpListener, System.Net.Mail.SmtpClient, System.Net.Security.SslStream, System.Net.Security.NegotiateStream, and related classes in the System.Net and related namespaces.

Przechodzenie translatora adresów sieciowych przy użyciu protokołu IPv6 i TeredoNAT Traversal using IPv6 and Teredo
Opisuje ulepszenia dodane do System.Net System.Net.NetworkInformation przestrzeni nazw, i i System.Net.Sockets obsługują przechodzenie NAT przy użyciu protokołu IPv6 i Teredo.Describes enhancements added to the System.Net, System.Net.NetworkInformation, and System.Net.Sockets namespaces to support NAT traversal using IPv6 and Teredo.

Izolacja sieci dla aplikacji ze sklepu Windows StoreNetwork Isolation for Windows Store Apps
Opisuje wpływ izolacji sieciowej, gdy klasy w System.Net , System.Net.Http , i System.Net.Http.Headers przestrzenie nazw są używane w aplikacjach w Sklepie Windows 8. x.Describes the impact of network isolation when classes in the System.Net, System.Net.Http, and System.Net.Http.Headers namespaces are used in Windows 8.x Store apps.

Przykłady programowania sieciowegoNetwork Programming Samples
Linki do pobieranych przykładów programistycznych sieci, które używają klas System.Net w System.Net.Cache System.Net.Configuration System.Net.Mail System.Net.Mime System.Net.NetworkInformation System.Net.PeerToPeer System.Net.Security System.Net.Sockets przestrzeniach nazw,,,,,,.Links to downloadable network programming samples that use classes in the System.Net, System.Net.Cache, System.Net.Configuration, System.Net.Mail, System.Net.Mime, System.Net.NetworkInformation, System.Net.PeerToPeer, System.Net.Security, System.Net.Sockets namespaces.

DokumentacjaReference

System.Net
Prosty interfejs programistyczny dla wielu protokołów używanych obecnie w sieciach.Provides a simple programming interface for many of the protocols used on networks today. System.Net.WebRequestKlasy i System.Net.WebResponse w tej przestrzeni nazw są podstawą dla protokołów podłączanych.The System.Net.WebRequest and System.Net.WebResponse classes in this namespace are the basis for pluggable protocols.

System.Net.Cache
Definiuje typy i wyliczenia używane do definiowania zasad pamięci podręcznej dla zasobów uzyskanych przy użyciu System.Net.WebRequest System.Net.HttpWebRequest klas i.Defines the types and enumerations used to define cache policies for resources obtained using the System.Net.WebRequest and System.Net.HttpWebRequest classes.

System.Net.Configuration
Klasy, za pomocą których aplikacje programistycznie uzyskują dostęp i aktualizują ustawienia konfiguracyjne w przestrzeni nazw System.Net.Classes that applications use to programmatically access and update configuration settings for the System.Net namespaces.

System.Net.Http
Klasy tworzące interfejs programistyczny dla nowoczesnych aplikacji wykorzystujących protokół HTTP.Classes that provides a programming interface for modern HTTP applications.

System.Net.Http.Headers
Zapewnia obsługę kolekcji nagłówków HTTP używanych przez System.Net.Http przestrzeń nazwProvides support for collections of HTTP headers used by the System.Net.Http namespace

System.Net.Mail
Klasy do redagowania i wysyłania poczty przy użyciu protokołu SMTP.Classes to compose and send mail using the SMTP protocol.

System.Net.Mime
Definiuje typy, które są używane do reprezentowania nagłówków MIME (Multipurpose Internet mail Exchange) używanych przez klasy w System.Net.Mail przestrzeni nazw.Defines types that are used to represent Multipurpose Internet Mail Exchange (MIME) headers used by classes in the System.Net.Mail namespace.

System.Net.NetworkInformation
Klasy umożliwiające programistyczne gromadzenie informacji o zdarzeniach, zmianach, statystykach i właściwościach sieci.Classes to programmatically gather information about network events, changes, statistics, and properties.

System.Net.PeerToPeer
Umożliwia zarządzaną implementację protokołu PNRP (Peer Name Resolution Protocol) dla programistów.Provides a managed implementation of the Peer Name Resolution Protocol (PNRP) for developers.

System.Net.PeerToPeer.Collaboration
Umożliwia zarządzaną implementację interfejsu współpracy elementów równorzędnych dla programistów.Provides a managed implementation of the Peer-to-Peer Collaboration interface for developers.

System.Net.Security
Klasy zapewniające strumienie sieciowe umożliwiające bezpieczną komunikację między hostami.Classes to provide network streams for secure communications between hosts.

System.Net.Sockets
Umożliwia zarządzaną implementację interfejsu Windows Sockets (Winsock) dla programistów, którzy muszą wprowadzić mechanizm kontroli dostępu do sieci.Provides a managed implementation of the Windows Sockets (Winsock) interface for developers who need to help control access to the network.

System.Net.WebSockets
Umożliwia zarządzaną implementację interfejsu WebSocket dla programistów.Provides a managed implementation of the WebSocket interface for developers.

System.Uri
Umożliwia reprezentowanie obiektów za pomocą jednolitych identyfikatorów zasobów (URI) oraz łatwy dostęp do elementów identyfikatorów URI.Provides an object representation of a uniform resource identifier (URI) and easy access to the parts of the URI.

System.Security.Authentication.ExtendedProtection
Umożliwia obsługę uwierzytelniania przy użyciu mechanizmu rozszerzonej ochrony aplikacji.Provides support for authentication using extended protection for applications.

System.Security.Authentication.ExtendedProtection.Configuration
Umożliwia konfigurowanie uwierzytelniania przy użyciu mechanizmu rozszerzonej ochrony aplikacji.Provides support for configuration of authentication using extended protection for applications.

Zobacz teżSee also