Instrukcje: weryfikacja skompilowanego kodu usługi za pomocą programu Svcutil.exe

Narzędzie ServiceModel Metadata Utility (Svcutil.exe) umożliwia wykrywanie błędów we wdrożeniach i konfiguracjach usługi bez hostowania usługi.

Aby zweryfikować usługę

 1. Skompiluj usługę do pliku wykonywalnego i co najmniej jednego zależnego zestawu.

 2. Otwieranie wiersza polecenia zestawu SDK

 3. W wierszu polecenia uruchom narzędzie Svcutil.exe w następującym formacie. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych parametrów, zobacz temat Service Validationsection (Walidacja usługi) w temacie ServiceModel Metadata Utility Tool (Svcutil.exe).

  svcutil.exe /validate /serviceName:<serviceConfigName> <assemblyPath>* 
  

  Należy użyć opcji /serviceName , aby wskazać nazwę konfiguracji usługi, którą chcesz zweryfikować.

  Argument określa ścieżkę do pliku wykonywalnego dla usługi i co najmniej jeden zestaw, który zawiera typy usług do assemblyPath weryfikacji. Zestaw wykonywalny musi mieć skojarzony plik konfiguracji, aby zapewnić konfigurację usługi. Można użyć standardowych symboli wieloznacznych wiersza polecenia, aby zapewnić wiele zestawów.

Przykład

Następujące polecenie usługa myServiceName zaimplementowana w pliku myServiceHost.exe wykonywalnego. Plik konfiguracji usługi (myServiceHost.exe.config) jest ładowany automatycznie.

svcutil /validate /serviceName:myServiceName myServiceHost.exe 

Zobacz też