Instrukcje: Wyliczanie katalogów i plikówHow to: Enumerate directories and files

Wyliczalne kolekcje zapewniają lepszą wydajność niż tablice podczas pracy z dużymi kolekcjami katalogów i plików.Enumerable collections provide better performance than arrays when you work with large collections of directories and files. Aby wyliczyć katalogi i pliki, użyj metod, które zwracają wyliczalną kolekcję nazw katalogów lub plików albo ich DirectoryInfo, FileInfolub FileSystemInfo obiektów.To enumerate directories and files, use methods that return an enumerable collection of directory or file names, or their DirectoryInfo, FileInfo, or FileSystemInfo objects.

Jeśli chcesz wyszukać i zwrócić tylko nazwy katalogów lub plików, użyj metod wyliczania klasy Directory.If you want to search and return only the names of directories or files, use the enumeration methods of the Directory class. Jeśli chcesz wyszukać i zwrócić inne właściwości katalogów lub plików, użyj klas DirectoryInfo i FileSystemInfo.If you want to search and return other properties of directories or files, use the DirectoryInfo and FileSystemInfo classes.

Można użyć wyliczalnych kolekcji z tych metod jako parametru IEnumerable<T> dla konstruktorów klas kolekcji, takich jak List<T>.You can use enumerable collections from these methods as the IEnumerable<T> parameter for constructors of collection classes like List<T>.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie metod, które zwracają wyliczalne kolekcje plików i katalogów:The following table summarizes the methods that return enumerable collections of files and directories:

Aby wyszukać i zwrócićTo search and return Use, MetodaUse method
Nazwy katalogówDirectory names Directory.EnumerateDirectories
Informacje o katalogu (DirectoryInfo)Directory information (DirectoryInfo) DirectoryInfo.EnumerateDirectories
Nazwy plikówFile names Directory.EnumerateFiles
Informacje o pliku (FileInfo)File information (FileInfo) DirectoryInfo.EnumerateFiles
Nazwy wpisów systemu plikówFile system entry names Directory.EnumerateFileSystemEntries
Informacje o wpisie systemu plików (FileSystemInfo)File system entry information (FileSystemInfo) DirectoryInfo.EnumerateFileSystemInfos
Nazwy katalogów i plikówDirectory and file names Directory.EnumerateFileSystemEntries

Uwaga

Mimo że można natychmiast wyliczyć wszystkie pliki w podkatalogach katalogu nadrzędnego przy użyciu opcji AllDirectories opcjonalne Wyliczenie SearchOption, UnauthorizedAccessException błędy mogą spowodować niekompletne Wyliczenie.Although you can immediately enumerate all the files in the subdirectories of a parent directory by using the AllDirectories option of the optional SearchOption enumeration, UnauthorizedAccessException errors may make the enumeration incomplete. Te wyjątki można przechwytywać, wprowadzając najpierw katalogi i wyliczając pliki.You can catch these exceptions by first enumerating directories and then enumerating files.

Przykłady: Użyj klasy kataloguExamples: Use the Directory class

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Directory.EnumerateDirectories(String), aby uzyskać listę nazw katalogów najwyższego poziomu w określonej ścieżce.The following example uses the Directory.EnumerateDirectories(String) method to get a list of the top-level directory names in a specified path.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    try
    {
      // Set a variable to the My Documents path.
      string docPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

      List<string> dirs = new List<string>(Directory.EnumerateDirectories(docPath));
          
      foreach (var dir in dirs)
      {
        Console.WriteLine($"{dir.Substring(dir.LastIndexOf(Path.DirectorySeparatorChar) + 1)}");
      }
      Console.WriteLine($"{dirs.Count} directories found.");
    }
    catch (UnauthorizedAccessException ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (PathTooLongException ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.IO

Module Module1

  Sub Main()
    Try
      Dim dirPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)

      Dim dirs As List(Of String) = New List(Of String)(Directory.EnumerateDirectories(dirPath))

      For Each folder In dirs
        Console.WriteLine($"{dir.Substring(dir.LastIndexOf(Path.DirectorySeparatorChar) + 1)}")
      Next
      Console.WriteLine($"{dirs.Count} directories found.")
    Catch ex As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine(ex.Message)
    Catch ex As PathTooLongException
      Console.WriteLine(ex.Message)
    End Try

  End Sub
End Module

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Directory.EnumerateFiles(String, String, SearchOption), aby rekursywnie wyliczyć wszystkie nazwy plików w katalogu i podkatalogach zgodnych z określonym wzorcem.The following example uses the Directory.EnumerateFiles(String, String, SearchOption) method to recursively enumerate all file names in a directory and subdirectories that match a certain pattern. Następnie odczytuje każdy wiersz każdego pliku i wyświetla wiersze zawierające określony ciąg wraz z ich nazwami i ścieżkami.It then reads each line of each file and displays the lines that contain a specified string, with their filenames and paths.

using System;
using System.IO;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    try
    {
      // Set a variable to the My Documents path.
      string docPath =
      Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

      var files = from file in Directory.EnumerateFiles(docPath, "*.txt", SearchOption.AllDirectories)
            from line in File.ReadLines(file)
            where line.Contains("Microsoft")
            select new
            {
              File = file,
              Line = line
            };

      foreach (var f in files)
      {
        Console.WriteLine($"{f.File}\t{f.Line}");
      }
      Console.WriteLine($"{files.Count().ToString()} files found.");
    }
    catch (UnauthorizedAccessException uAEx)
    {
      Console.WriteLine(uAEx.Message);
    }
    catch (PathTooLongException pathEx)
    {
      Console.WriteLine(pathEx.Message);
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Xml.Linq

Module Module1

  Sub Main()
    Try
      Dim docPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)
      Dim files = From chkFile In Directory.EnumerateFiles(docPath, "*.txt", SearchOption.AllDirectories)
            From line In File.ReadLines(chkFile)
            Where line.Contains("Microsoft")
            Select New With {.curFile = chkFile, .curLine = line}

      For Each f In files
        Console.WriteLine($"{f.File}\t{f.Line}")
      Next
      Console.WriteLine($"{files.Count} files found.")
    Catch uAEx As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine(uAEx.Message)
    Catch pathEx As PathTooLongException
      Console.WriteLine(pathEx.Message)
    End Try
  End Sub
End Module

Przykłady: użycie klasy DirectoryInfoExamples: Use the DirectoryInfo class

W poniższym przykładzie zastosowano metodę DirectoryInfo.EnumerateDirectories, aby wyświetlić kolekcję katalogów najwyższego poziomu, których CreationTimeUtc jest wcześniejsza niż określona wartość DateTime.The following example uses the DirectoryInfo.EnumerateDirectories method to list a collection of top-level directories whose CreationTimeUtc is earlier than a certain DateTime value.

using System;
using System.IO;

namespace EnumDir
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Set a variable to the Documents path.
      string docPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

      DirectoryInfo dirPrograms = new DirectoryInfo(docPath);
      DateTime StartOf2009 = new DateTime(2009, 01, 01);

      var dirs = from dir in dirPrograms.EnumerateDirectories()
      where dir.CreationTimeUtc > StartOf2009
      select new
      {
        ProgDir = dir,
      };

      foreach (var di in dirs)
      {
        Console.WriteLine($"{di.ProgDir.Name}");
      }
    }
  }
}
// </Snippet1>
Imports System.IO

Module Module1

  Sub Main()

    Dim dirPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)
    Dim dirPrograms As New DirectoryInfo(dirPath)
    Dim StartOf2009 As New DateTime(2009, 1, 1)

    Dim dirs = From dir In dirPrograms.EnumerateDirectories()
          Where dir.CreationTimeUtc > StartOf2009

    For Each di As DirectoryInfo In dirs
      Console.WriteLine("{0}", di.Name)
    Next

  End Sub

End Module

W poniższym przykładzie zastosowano metodę DirectoryInfo.EnumerateFiles, aby wyświetlić listę wszystkich plików, których Length przekracza 10 MB.The following example uses the DirectoryInfo.EnumerateFiles method to list all files whose Length exceeds 10MB. Ten przykład najpierw wylicza katalogi najwyższego poziomu, aby przechwycić możliwe nieautoryzowane wyjątki dostępu, a następnie wylicza pliki.This example first enumerates the top-level directories, to catch possible unauthorized access exceptions, and then enumerates the files.

using System;
using System.IO;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Set a variable to the My Documents path.
    string docPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

    DirectoryInfo diTop = new DirectoryInfo(docPath);

    try
    {
      foreach (var fi in diTop.EnumerateFiles())
      {
        try
        {
          // Display each file over 10 MB;
          if (fi.Length > 10000000)
          {
            Console.WriteLine($"{fi.FullName}\t\t{fi.Length.ToString("NO")}");
          }
        }
        catch (UnauthorizedAccessException unAuthTop)
        {
          Console.WriteLine($"{unAuthTop.Message}");
        }
      }
      
      foreach (var di in diTop.EnumerateDirectories("*"))
      {
        try
        {
          foreach (var fi in di.EnumerateFiles("*", SearchOption.AllDirectories))
          {
            try
            {
              // Display each file over 10 MB;
              if (fi.Length > 10000000)
              {
                Console.WriteLine($"{fi.FullName}\t\t{fi.Length.ToString("NO")}");
              }
            }
            catch (UnauthorizedAccessException unAuthFile)
            {
              Console.WriteLine($"unAuthFile: {unAuthFile.Message}");
            }
          }
        }
        catch (UnauthorizedAccessException unAuthSubDir)
        {
          Console.WriteLine($"unAuthSubDir: {unAuthSubDir.Message}");
        }
      }
    }
    catch (DirectoryNotFoundException dirNotFound)
    {
      Console.WriteLine($"{dirNotFound.Message}");
    }
    catch (UnauthorizedAccessException unAuthDir)
    {
      Console.WriteLine($"unAuthDir: {unAuthDir.Message}");
    }
    catch (PathTooLongException longPath)
    {
      Console.WriteLine($"{longPath.Message}");
    }
  }
}
Imports System.IO

Class Program
  Public Shared Sub Main(ByVal args As String())
    Dim dirPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)
    Dim diTop As New DirectoryInfo(dirPath)
    Try
      For Each fi In diTop.EnumerateFiles()
        Try
          ' Display each file over 10 MB;
          If fi.Length > 10000000 Then
            Console.WriteLine("{0}" & vbTab & vbTab & "{1}", fi.FullName, fi.Length.ToString("N0"))
          End If
        Catch unAuthTop As UnauthorizedAccessException
          Console.WriteLine($"{unAuthTop.Message}")
        End Try
      Next

      For Each di In diTop.EnumerateDirectories("*")
        Try
          For Each fi In di.EnumerateFiles("*", SearchOption.AllDirectories)
            Try
              ' // Display each file over 10 MB;
              If fi.Length > 10000000 Then
                Console.WriteLine("{0}" & vbTab &
                vbTab & "{1}", fi.FullName, fi.Length.ToString("N0"))
              End If
            Catch unAuthFile As UnauthorizedAccessException
              Console.WriteLine($"unAuthFile: {unAuthFile.Message}")
            End Try
          Next
        Catch unAuthSubDir As UnauthorizedAccessException
          Console.WriteLine($"unAuthSubDir: {unAuthSubDir.Message}")
        End Try
      Next
    Catch dirNotFound As DirectoryNotFoundException
      Console.WriteLine($"{dirNotFound.Message}")
    Catch unAuthDir As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine($"unAuthDir: {unAuthDir.Message}")
    Catch longPath As PathTooLongException
      Console.WriteLine($"{longPath.Message}")
    End Try
  End Sub
End Class

Zobacz takżeSee also