Środki trwałe i zlecenia pracy

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W module Zarządzanie składnikami majątku, składniki majątku mogą być powiązane ze środkami trwałymi oraz można tworzyć zlecenia pracy dla tych składników. W przypadku korzystania z tej funkcji można zapoznać się z ogólnym przeglądem środków trwałych, powiązanych projektów inwestycyjnych oraz kosztami zarejestrowanymi w projektach inwestycyjnych w modułach Zarządzanie projektami i ich księgowanie oraz Środki trwałe w Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Uwaga

Pole Numer środka trwałego jest wypełniane tylko w projekcie zadania zlecenia pracy, jeśli w projekcie zadania zlecenia pracy jako typ projektu wybrano typ Inwestycja.

Poniższa ilustracja przedstawia relację między projektem inwestycyjnym w module zarządzanie projektami i ich księgowanie oraz projektem zadania zlecenia pracy.

Rysunek 1

Poniższa procedura opisuje relację między składnikami majątku, zleceniami pracy, projektami zadań zlecenia pracy i środkami trwałymi.

  1. Tworzony jest składnik majątku powiązany z środkiem trwałym.

Rysunek 2

  1. Podczas konfigurowania typów zleceń pracy na stronie Typy zleceń pracy (Zarządzanie składnikami majątku > Konfiguracja > Zlecenia pracy > Typy zleceń pracy) tworzony jest typ zlecenia pracy służący do obsługi inwestycji. Zobacz również Typy zleceń pracy.

Rysunek 3

  1. Podczas konfigurowania grup projektów zleceń pracy na karcie Grupa projektów na stronie Ustawienia projektu zlecenia pracy (Zarządzanie składnikami majątku > Konfiguracja > Zlecenia pracy > Ustawienia projektu), tworzy relację między typem zlecenia pracy używanym w inwestycjach a grupą projektów utworzoną dla inwestycji na stronie Grupy projektów w module Zarządzanie projektami i ich księgowanie (Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Konfiguracja > Księgowanie > Grupy projektów).

Rysunek 4

  1. Podczas tworzenia zlecenia pracy związanego ze środkiem trwałym należy wybrać typ zlecenia pracy używanego do obsługi inwestycji, na przykład Inwestycja.

  2. Po utworzeniu zlecenia pracy typ powiązanego zlecenia jest pokazywany na stronie Wszystkie zlecenia pracy.

Rysunek 5

  1. Po utworzeniu zlecenia produkcyjnego projekt powiązany z danym zleceniem produkcyjnym jest tworzony na stronie Wszystkie projekty w module Zarządzanie projektami i ich księgowanie (Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Projekty > Wszystkie projekty). Aby wyświetlić informacje związane z projektem, należy wybrać łącze w polu Identyfikator projektu na karcie Ogólne w skróconej karcie Szczegóły wiersza na stronie Wszystkie zlecenia pracy w module Zarządzanie składnikami majątku (Zarządzanie składnikami majątku > Wspólne > Zlecenia pracy > Wszystkie zlecenia pracy).

Rysunek 6

  1. Aby wyświetlić przegląd projektów skojarzonych z środkiem trwałym, należy wybrać Środki trwałe > Środki trwałe > Środki trwałe, a następnie w polu Numer środka trwałego wybrać łącze dla środka trwałego w celu otwarcia widoku szczegółów. Rozwiń Pokrewne okienko informacji po prawej stronie strony i wybierz skróconą kartę Skojarzone projekty.