Tworzenie reguły Kanban dla zdarzenia wiersza BOM

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

To zadanie skupia się na konfiguracji potrzebnej do utworzenia reguły Kanban zdarzenia w celu zapewnienia dostaw dla wierszy BOM produkcji w mieszanym środowisku produkcji oszczędnej i klasycznej. Dane wykorzystane do stworzenia tego zadania pochodzą z firmy demonstracyjnej USMF. Zadanie jest przeznaczone dla inżyniera procesu lub menedżera strumienia wartości, gdy przygotowują oni wytwarzanie nowego lub zmodyfikowanego produktu.

Utwórz nową regułę Kanban

 1. Wybierz kolejno opcje Kontrola produkcji > Zadania okresowe > Obliczanie ilości na karcie Kanban > Reguły Kanban.
 2. Kliknij przycisk Nowy.
 3. W polu Typ zaznacz opcję „Wycofanie”.
  • Typ Wycofanie służy do tworzenia zadań Kanban przeniesienia.
 4. W polu Strategia uzupełniania wybierz opcję „Zdarzenie”.
  • Strategia zdarzenia jest wybierana, aby utworzyć przeniesienie pozycji z kart Kanban na podstawie zdarzenia. W dalszej części przewodnika po zadaniach zainicjujemy tę operację poprzez oszacowanie zlecenia produkcyjnego.
 5. W polu Pierwsze działanie planu wprowadź lub wybierz wartość.
  • Wpisz lub wybierz czynność ReplenishSpeakerComponents. To działanie przeniesienia ma magazyn przyjęcia (wyjścia) oraz lokalizację 12, co oznacza, że materiał zostanie przeniesiony do lokalizacji 12 w magazynie 12.
 6. Rozwiń sekcję Szczegóły.
 7. W polu Produkt wprowadź lub wybierz wartość M0001.
 8. Rozwiń sekcję Zdarzenia.
 9. W polu Zdarzenie wiersza BOM wybierz opcję „Automatyczne”.
  • Z ustawieniem Automatyczne w polu Zdarzenie wiersza BOM zostanie utworzone zadanie Kanban, aby zaspokoić potrzeby materiałowe wierszy BOM zlecenia produkcyjnego.
 10. Zamknij stronę.

Tworzenie i modyfikowanie nowego zlecenia produkcyjnego

 1. Wybierz kolejno opcje Kontrola produkcji > Zlecenia produkcyjne > Wszystkie zlecenia produkcyjne.
 2. Kliknij opcję Nowe zlecenie produkcyjne.
 3. W polu Numer towaru wprowadź lub wybierz wartość.
  • Wprowadź lub wybierz wartość „L0001”. Używamy towaru L0001, ponieważ towar M0001 jest zawarty w BOM towaru L0001.
 4. Kliknij przycisk Utwórz.
 5. Na liście kliknij łącze w wierszu towaru L0001.
 6. Kliknij opcję BOM.
 7. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
 8. Kliknij przycisk Edytuj.
 9. W polu Typ wiersza wybierz opcję „Ustalona dostawa”.
  • Została wybrana opcja Ustalona dostawa, aby spowodować tworzenie dostaw za pomocą karty Kanban.
 10. W polu Zużycie zasobów wybierz opcję Nie.
  • Wyczyszczenie pola wyboru Zużycie zasobów pozwoli nam zmienić magazyn.
 11. Rozwiń sekcję Wymiary magazynowe.
 12. W polu Magazyn wpisz wartość „12”.
  • Ustawiono magazyn 12, ponieważ jest to magazyn wyjściowy dla działania wycofania.
 13. W polu Lokalizacja wpisz „12”.
  • Ustawiono lokalizację 12, ponieważ jest to lokalizacja wyjściowa dla działania wycofania.
 14. Zamknij stronę.
 15. Zamknij stronę.

Szacowania zlecenia produkcyjnego i wyświetlanie utworzonej karty Kanban

 1. Kliknij przycisk Szacuj.
  • Szacowanie zlecenia produkcyjnego wywoła tworzenie powiązanej karty Kanban w celu dostarczenia towaru M0001 .
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Zamknij stronę.
 4. Zamknij stronę.
 5. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie informacjami o produktach > Produkcja oszczędna > Reguły Kanban.
 6. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  • Zaznacz regułę Kanban zdarzenia utworzoną dla towaru M0001.
 7. Rozwiń sekcję Karty Kanban.
 8. Na liście oznacz wybrany wiersz.
  • Zwróć uwagę na kartę Kanban utworzoną w celu dostarczenia towaru M0001 dla szacowanego zlecenia produkcyjnego.
  • To jest ostatni krok!