Rozszerzenie EFSecondLevelCache.CoreEFSecondLevelCache.Core Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Drugi poziom buforowania biblioteki.Second Level Caching Library. Drugi poziom buforowania jest to pamięć podręczna zapytania.Second level caching is a query cache. Wyniki polecenia EF będą przechowywane w pamięci podręcznej, dzięki czemu te same polecenia EF pobierze dane z pamięci podręcznej niż wykonywanie ich ponownie w bazie danych.The results of EF commands will be stored in the cache, so that the same EF commands will retrieve their data from the cache rather than executing them against the database again.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z EFSecondLevelCache.Core.The following resource will help you get started with EFSecondLevelCache.Core.