Rozszerzenie Microsoft.EntityFrameworkCore.UnitOfWorkMicrosoft.EntityFrameworkCore.UnitOfWork Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Dodatek Microsoft.EntityFrameworkCore do obsługi repozytorium, jednostki pracy i wielu bazy danych z obsługiwanych transakcji rozproszonej.A plugin for Microsoft.EntityFrameworkCore to support repository, unit of work patterns, and multiple database with distributed transaction supported.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z Microsoft.EntityFrameworkCore.UnitOfWork.The following resource will help you get started with Microsoft.EntityFrameworkCore.UnitOfWork.