Wprowadzenie do korzystania z programu Entity Framework CoreGetting Started with Entity Framework Core

Instalowanie programu EF CoreInstalling EF Core

Podsumowanie czynności niezbędnych do dodawania EF Core do aplikacji w różnych platform i IDEs popularnych.A summary of the steps necessary to add EF Core to your application in different platforms and popular IDEs.

Samouczki krok po krokuStep-by-step Tutorials

Te samouczki wprowadzające wymagają nie wcześniejsza wiedza Entity Framework Core lub konkretnego środowiska IDE.These introductory tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or a particular IDE. Będą one miały możesz instrukcje dotyczące tworzenia prostej aplikacji, która wysyła kwerendy i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple application that queries and saves data from a database. Firma Microsoft umieściła samouczków ułatwiających rozpoczęcie pracy dla różnych systemów operacyjnych i typów aplikacji.We have provided tutorials to get you started on various operating systems and application types.

Entity Framework Core, można utworzyć model na podstawie istniejącej bazy danych lub Utwórz bazę danych na podstawie modelu.Entity Framework Core can create a model based on an existing database, or create a database for you based on your model. Brak samouczków demonstrujących obie metody.There are tutorials that demonstrate both of these approaches.

Uwaga

Te samouczki i przykłady towarzyszący zostały zaktualizowane do używania EF Core 2.0 (z wyjątkiem samouczek platformy uniwersalnej systemu Windows, który nadal używa EF Core 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Jednak w większości przypadków należy umożliwić tworzenie aplikacji korzystających z poprzednich wersjach z minimalnym modyfikację zgodnie z instrukcjami.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.