Wprowadzenie do platformy Entity Framework CoreGetting Started with Entity Framework Core

Instalowanie programu EF CoreInstalling EF Core

Podsumowanie kroków niezbędnych do dodawania programu EF Core do aplikacji w różnych platform i popularnych środowisk IDE.A summary of the steps necessary to add EF Core to your application in different platforms and popular IDEs.

Samouczki krok po krokuStep-by-step Tutorials

Te wprowadzających samouczków wymagają nie wcześniejsza wiedza Entity Framework Core lub konkretnego środowiska IDE.These introductory tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or a particular IDE. One spowoduje przejście krok po kroku przez proces tworzenia prostej aplikacji, który wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple application that queries and saves data from a database. Udostępniliśmy samouczkami, aby rozpocząć pracę w różnych systemach operacyjnych i typów aplikacji.We have provided tutorials to get you started on various operating systems and application types.

Entity Framework Core, można utworzyć model, w oparciu o istniejącą bazę danych lub Utwórz bazę danych na podstawie modelu.Entity Framework Core can create a model based on an existing database, or create a database for you based on your model. Dostępne są samouczki, które pokazują, obie metody.There are tutorials that demonstrate both of these approaches.

Uwaga

Te samouczki i przykłady towarzyszący zostały zaktualizowane do użycia z programem EF Core 2.1.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.1. Jednak w większości przypadków powinno być możliwe tworzenie aplikacji korzystających z poprzednimi wersjami, wprowadzając minimalne modyfikacje w instrukcji.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.