Wprowadzenie do platformy Entity Framework CoreGetting Started with Entity Framework Core

Instalowanie programu EF CoreInstalling EF Core

Podsumowanie kroków niezbędnych do dodawania programu EF Core do aplikacji w różnych platformach oraz popularnych środowisk IDE.A summary of the steps necessary to add EF Core to your application in different platforms and popular IDEs.

Samouczki krok po krokuStep-by-step Tutorials

Te wprowadzających samouczków wymagają nie wcześniejsza wiedza Entity Framework Core lub dowolnym określonym środowisku IDE.These introductory tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or any particular IDE. One spowoduje przejście krok po kroku proces tworzenia prostej aplikacji, który wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through the creation of a simple application that queries and saves data from a database. Udostępniliśmy te samouczki, aby ułatwić rozpoczęcie pracy w różnych systemach operacyjnych i typach aplikacji.We have provided tutorials to get you started on various operating systems and application types.

Entity Framework Core może utworzyć model w oparciu o istniejącą bazę danych lub utworzyć bazę danych w oparciu o istniejący model.Entity Framework Core can create a model based on an existing database, or create a database for you based on your model. Dostępne są samouczki obejmujące oba te zastosowania.There are tutorials that demonstrate both of these approaches.

Uwaga

Samouczki i towarzyszące im przykłady zostały zaktualizowane, aby korzystać z programu EF Core w wersji 2.1.These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.1. Jednak w większości przypadków powinno być możliwe stworzenie aplikacji kompatybilnej z poprzednimi wersjami, wprowadzając zaledwie minimalne modyfikacje.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.