Wprowadzenie do podstawowych EF .NET CoreGetting Started with EF Core on .NET Core

Te samouczki 101 wymagają nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Będą one miały możesz instrukcje dotyczące tworzenia prostej aplikacji do konsoli Core .NET, który wysyła kwerendy i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Core Console Application that queries and saves data from a database. Samouczków można wykonać na żadnej platformy obsługiwanej przez oprogramowanie .NET Core (z systemem Windows, OS x, Linux, itp.).The tutorials can be completed on any platform supported by .NET Core (Windows, OSX, Linux, etc.).

Można znaleźć w dokumentacji platformy .NET Core w docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.You can find the .NET Core documentation at docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.

Uwaga

Te samouczki i przykłady towarzyszący zostały zaktualizowane do używania EF Core 2.0 (z wyjątkiem samouczek platformy uniwersalnej systemu Windows, który nadal używa EF Core 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Jednak w większości przypadków należy umożliwić tworzenie aplikacji korzystających z poprzednich wersjach z minimalnym modyfikację zgodnie z instrukcjami.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.