Pisanie dostawcy bazy danychWriting a Database Provider

Informacje na temat pisania dostawcy bazy danych programu Entity Framework Core, zobacz takim razie chcesz zapisać dostawcę EF Core przez Arthur Vickers.For information about writing an Entity Framework Core database provider, see So you want to write an EF Core provider by Arthur Vickers.

Kod EF Core podstawowy jest typu open source i zawiera kilka dostawcy bazy danych, które mogą służyć jako odwołanie.The EF Core code base is open source and contains several database providers that can be used as a reference. Kod źródłowy można znaleźć w https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore.You can find the source code at https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore.

Etykieta Uważaj dostawcówThe providers-beware label

Gdy rozpoczniesz pracę nad dostawcę obserwować providers-beware etykiety na naszych GitHub problemy i żądania ściągnięcia.Once you begin work on a provider, watch for the providers-beware label on our GitHub issues and pull requests. Etykieta możemy służy do identyfikowania zmiany, które mogą mieć wpływ na dostawcy modułów zapisujących.We use this label to identify changes that may impact provider writers.

Sugerowane nazwy dostawców innych firmSuggested naming of third party providers

Zaleca się przy użyciu następujących nazewnictwa dla pakietów NuGet.We suggest using the following naming for NuGet packages. Jest to zgodne z nazwami paczek przez zespół EF Core.This is consistent with the names of packages delivered by the EF Core team.

<Optional project/company name>.EntityFrameworkCore.<Database engine name>

Na przykład:For example:

  • Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
  • Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
  • EntityFrameworkCore.SqlServerCompact40