Klient programu vs. Ocena serweraClient vs. Server Evaluation

Program Entity Framework Core obsługuje części zapytania są oceniane na kliencie i części przekazywanej do bazy danych.Entity Framework Core supports parts of the query being evaluated on the client and parts of it being pushed to the database. Jest dostawca bazy danych, aby określić części zapytania, które zostanie obliczone w bazie danych.It is up to the database provider to determine which parts of the query will be evaluated in the database.

Porada

Można wyświetlić w tym artykule próbki w witrynie GitHub.You can view this article's sample on GitHub.

Ocena klientaClient evaluation

W poniższym przykładzie metoda pomocnika służy do normalizacji adresów URL dla blogów, z którego są zwracane z bazy danych programu SQL Server.In the following example a helper method is used to standardize URLs for blogs that are returned from a SQL Server database. Ponieważ dostawca programu SQL Server nie ma wgląd implementowania tej metody, nie jest możliwe umożliwiło SQL.Because the SQL Server provider has no insight into how this method is implemented, it is not possible to translate it into SQL. Innych aspektów zapytania są oceniane w bazie danych, ale przekazywanie zwróconego URL za pomocą tej metody jest wykonywana na kliencie.All other aspects of the query are evaluated in the database, but passing the returned URL through this method is performed on the client.

var blogs = context.Blogs
  .OrderByDescending(blog => blog.Rating)
  .Select(blog => new
  {
    Id = blog.BlogId,
    Url = StandardizeUrl(blog.Url)
  })
  .ToList();
public static string StandardizeUrl(string url)
{
  url = url.ToLower();

  if (!url.StartsWith("http://"))
  {
    url = string.Concat("http://", url);
  }

  return url;
}

Wyłączanie oceny klientaDisabling client evaluation

Podczas oceny klienta może być bardzo przydatne, w niektórych przypadkach, które mogą skutkować niską wydajnością.While client evaluation can be very useful, in some instances it can result in poor performance. Należy wziąć pod uwagę następujące zapytanie, gdy metoda pomocnika teraz jest używana w filtrze.Consider the following query, where the helper method is now used in a filter. Ponieważ to nie można wykonać w bazie danych, wszystkie dane są pobierane do pamięci, a następnie filtr jest stosowany na kliencie.Because this can't be performed in the database, all the data is pulled into memory and then the filter is applied on the client. W zależności od ilości danych i ilości danych jest odfiltrowany może to spowodować niską wydajnością.Depending on the amount of data, and how much of that data is filtered out, this could result in poor performance.

var blogs = context.Blogs
  .Where(blog => StandardizeUrl(blog.Url).Contains("dotnet"))
  .ToList();

Domyślnie EF Core będzie rejestrować ostrzeżenie podczas oceny klienta jest wykonywana.By default, EF Core will log a warning when client evaluation is performed. Zobacz rejestrowanie Aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu dane wyjściowe rejestrowania.See Logging for more information on viewing logging output. Zachowanie można zmienić podczas oceny klienta throw lub nie rób.You can change the behavior when client evaluation occurs to either throw or do nothing. Odbywa się podczas konfigurowania opcji kontekstu — zwykle w DbContext.OnConfiguring, lub Startup.cs Jeśli używasz platformy ASP.NET Core.This is done when setting up the options for your context - typically in DbContext.OnConfiguring, or in Startup.cs if you are using ASP.NET Core.

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
  optionsBuilder
    .UseSqlServer(@"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=EFQuerying;Trusted_Connection=True;")
    .ConfigureWarnings(warnings => warnings.Throw(RelationalEventId.QueryClientEvaluationWarning));
}