Rozwiązywanie problemów: usuwanie aliasu z grupy

Czy ten błąd był wyświetlany podczas tworzenia nowego użytkownika? "Ten adres e-mail jest już używany jako alias dla grupy <group name> ". W tym artykule przedstawiono sposób usuwania aliasu e-mail z grupy.

Przestroga

W przypadku grupy nie może istnieć alias, ponieważ trzeba go dodać za pomocą programu Exchange Online PowerShell. Musisz ją usunąć za pomocą programu Exchange Online PowerShell.

Jeśli jesteś nowym programem dla programu PowerShell, możesz to zrobić. Polecenia programu Exchange Online PowerShell używane w tym artykule spowodują usunięcie aliasu tylko z grupy pakietu Office 365.

Usuwanie aliasu e-mail z grupy za pomocą programu Exchange Online PowerShell

Przed wykonaniem tej procedury należy wykonać następujące czynności:

  1. W programie Exchange Online PowerShell Zmień nazwę grupy i adres e-mail na wartości, a następnie uruchom następujące polecenie:

    Set-UnifiedGroup -Identity "Group name" -EmailAddresses @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Może upłynąć kilka minut, ale po wykonaniu polecenia wiersz polecenia zostanie zwrócony. Jeśli wystąpił błąd, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  3. Zamknij połączenie z usługą Exchange Online PowerShell, uruchamiając następujące polecenie:

    Remove-PSSession $Session