Dodawanie do usługi Microsoft Intune aplikacji biznesowych dla systemu iOSAdd an iOS line-of-business app to Microsoft Intune

Czy ta strona jest pomocna?

Informacje przedstawione w tym artykule ułatwiają dodawanie aplikacji biznesowych (LOB, line-of-business) dla systemu iOS do usługi Microsoft Intune.Use the information in this article to help you add an iOS line-of-business (LOB) app to Microsoft Intune.

Uwaga

Użytkownicy urządzeń z systemem iOS mogą usuwać niektóre wbudowane aplikacje dla systemu iOS, takie jak Stocks i Maps.Users of iOS devices can remove some of the built-in iOS apps, like Stocks and Maps. Nie można użyć usługi Intune do ponownego wdrożenia tych aplikacji.You cannot use Intune to redeploy these apps. Jeśli użytkownicy usunęli te aplikacje, muszą przejść do sklepu z aplikacjami i ponownie ręcznie je zainstalować.If users delete these apps, they must go to the app store and manually reinstall them.

Aplikacje LOB systemu iOS mają maksymalny limit rozmiaru wynoszący 4 GB na aplikację.iOS LOB apps have a maximum size limit of 4 GB per app.

Krok 1. Określanie pliku konfiguracji oprogramowaniaStep 1: Specify the software setup file

 1. Zaloguj się do portalu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie usługi > Intune.Select All services > Intune. Usługa Intune znajduje się w sekcji Monitorowanie i zarządzanie.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. W okienku Intune wybierz pozycję Aplikacje klienckie.In the Intune pane, select Client apps.
 4. W obciążeniu Aplikacje klienckie wybierz kolejno pozycje Zarządzanie > Aplikacje.In the Client apps workload, select Manage > Apps.
 5. Wybierz pozycję Dodaj powyżej listy aplikacji.Above the list of apps, select Add.
 6. W okienku Dodaj aplikację wybierz opcję Aplikacja biznesowa.In the Add App pane, select Line-of-business app.

Krok 2: Konfigurowanie pliku pakietu aplikacjiStep 2: Configure the app package file

 1. W okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Plik pakietu aplikacji.In the Add app pane, select App package file.
 2. W okienku Plik pakietu aplikacji wybierz przycisk przeglądania.In the App package file pane, select the browse button. Następnie wybierz plik instalacyjny systemu iOS z rozszerzeniem .ipa.Then select an iOS installation file with the extension .ipa.
 3. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.When you're finished, select OK.

Krok 3: Konfigurowanie informacji o aplikacjiStep 3: Configure app information

 1. W okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Informacje o aplikacji.In the Add app pane, select App information.
 2. W okienku Informacje o aplikacji dodaj szczegóły swojej aplikacji.In the App information pane, add the details for your app. W zależności od wybranej aplikacji niektóre wartości w tym okienku mogą zostać wypełnione automatycznie.Depending on the app that you chose, some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Nazwa: wprowadź nazwę aplikacji wyświetlaną w portalu firmy.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Upewnij się, że wszystkie używane nazwy aplikacji są unikatowe.Make sure all app names that you use are unique. Jeśli dana nazwa aplikacji występuje dwa razy, w portalu firmy będzie widoczna tylko jedna aplikacja o tej nazwie.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Opis: Wprowadź opis aplikacji.Description: Enter a description for the app. Opis będzie widoczny w portalu firmy.The description appears in the company portal.
  • Wydawca: Wprowadź nazwę wydawcy aplikacji.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Minimalna wersja systemu operacyjnego: wybierz z listy minimalną wersję systemu operacyjnego, w którym można zainstalować aplikację.Minimum Operating System: From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. W przypadku przypisania aplikacji do urządzenia z wcześniejszą wersją systemu operacyjnego instalacja nie będzie możliwa.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Kategoria: wybierz co najmniej jedną kategorię aplikacji — wbudowaną lub utworzoną samodzielnie.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. Kategorie ułatwiają użytkownikom znajdowanie aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Wyświetl jako polecaną aplikację w Portalu firmy: Wyróżnij aplikację na stronie głównej Portalu firmy dla użytkowników przeglądających aplikacje.Display this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres URL będzie widoczny w portalu firmy.The URL appears in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres URL będzie widoczny w portalu firmy.The URL appears in the company portal.
  • Deweloper: opcjonalnie wprowadź nazwę dewelopera aplikacji.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Właściciel: opcjonalnie wprowadź nazwę właściciela aplikacji.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Przykładem może być Dział kadr.An example is HR department.
  • Uwagi: wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: przekaż ikonę skojarzoną z aplikacją.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Będzie ona wyświetlana jako ikona aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 3. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.When you're finished, select OK.

Krok 4. ZakończenieStep 4: Finish up

 1. W okienku Dodaj aplikację sprawdź poprawność szczegółów aplikacji.In the Add app pane, verify that the details for your app are correct.
 2. Wybierz opcję Dodaj, aby przekazać aplikację do usługi Intune.Select Add to upload the app to Intune.

Utworzona przez Ciebie aplikacja jest widoczna na liście aplikacji.The app that you created now appears in the list of apps. Korzystając z listy, możesz przypisywać aplikacje do wybranych grup.From the list, you can assign the apps to groups that you choose. Aby uzyskać pomoc, zobacz artykuł How to assign apps to groups (Jak przypisać aplikacje do grupy).For help, see How to assign apps to groups.

Uwaga

30 dni przed wygaśnięciem profilu aprowizowania dla aplikacji LOB systemu iOS otrzymasz odpowiednie powiadomienie.Provisioning profiles for iOS LOB apps have a 30 day notice before they will expire.

Krok 5. Aktualizowanie aplikacji biznesowejStep 5: Update a line-of-business app

 1. Zaloguj się do portalu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie usługi > Intune.Select All Services > Intune. Usługa Intune znajduje się w sekcji Monitorowanie i zarządzanie.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Wybierz pozycję Aplikacje klienckie > Aplikacje.Select Client Apps > Apps.
 4. Znajdź i wybierz swoją aplikację z listy aplikacji.Find and select your app in the list of apps.
 5. W bloku Przegląd wybierz pozycję Właściwości.In the Overview blade, select Properties.
 6. Wybierz pozycję Plik pakietu aplikacji.Select App package file.
 7. Wybierz ikonę folderu i przejdź do lokalizacji zaktualizowanego pliku aplikacji.Select the folder icon and browse to the location of your updated app file. Wybierz pozycję Open (Otwórz).Select Open. Informacje o aplikacji zostaną zaktualizowane o informacje o pakiecie.The app information is updated with the package information.
 8. Sprawdź, czy wersja aplikacji odzwierciedla zaktualizowany pakiet aplikacji.Verify that App version reflects the updated app package.

Uwaga

Aby usługa Intune mogła wdrożyć nowy plik IPA na urządzeniu, należy zwiększyć numer w ciągu znaków CFBundleVersion w pliku Info.plist w pakiecie IPA.For the Intune service to successfully deploy a new IPA file to the device, you must increment the CFBundleVersion string in the Info.plist file in your IPA package.

Następne krokiNext steps