Dodawanie aplikacji internetowych do usługi Microsoft IntuneAdd web apps to Microsoft Intune

Czy ta strona jest pomocna?

Usługa Intune obsługuje różne typy aplikacji, w tym aplikacje internetowe.Intune supports a variety of app types, including web apps. Aplikacja internetowa to aplikacja typu klient/serwer.A web app is a client-server application. Serwer udostępnia aplikację internetową, która obejmuje interfejs użytkownika, zawartość i funkcje.The server provides the web app, which includes the UI, content, and functionality. Ponadto nowoczesne internetowe platformy hostingowe często oferują zabezpieczenia, równoważenie obciążenia i inne korzyści.Additionally, modern web-hosting platforms commonly offer security, load balancing, and other benefits. Aplikacja internetowa jest obsługiwana oddzielnie w Internecie.A web app is separately maintained on the web. Usługa Microsoft Intune umożliwia wskazanie tego typu aplikacji.You use Microsoft Intune to point to this app type. Można także przypisać grupy użytkowników, które będą mogły uzyskiwać dostęp do takiej aplikacji.You also assign the groups of users that can access this app.

Aby można było zarządzać aplikacją oraz przypisywać ją do użytkowników, należy dodać ją do usługi Intune.Before you can manage and assign an app for your users, add the app to Intune. Usługa Intune tworzy skrót do aplikacji internetowej na ekranie głównym urządzenia użytkownika.Intune creates a shortcut to the web app on the user's device home screen.

Uwaga

Aplikacje internetowe nie są obsługiwane na urządzeniach z profilami służbowymi systemu Android i systemem macOS.Web apps are not supported on Android work profile devices and macOS.

Dodawanie aplikacji internetowej do usługi IntuneAdd a web app to Intune

Aby dodać aplikację do usługi Intune jako skrót do aplikacji w Internecie, wykonaj następujące czynności:To add an app to Intune as a shortcut to an app on the web, do the following:

 1. Zaloguj się do portalu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie usługi > Intune.Select All services > Intune.
  Usługa Intune znajduje się w sekcji Monitorowanie i zarządzanie.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. W okienku Intune wybierz pozycję Aplikacje klienckie.In the Intune pane, select Client apps.
 4. W okienku obciążenia Aplikacje klienckie w obszarze Zarządzanie wybierz pozycję Aplikacje.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. W okienku Aplikacje wybierz pozycję Dodaj.In the Apps pane, select Add.
 6. W okienku Dodaj aplikację wybierz typ Link internetowy z listy rozwijanej Typ aplikacji.In the Add app pane, in the App type drop-down list, select the Web link type.
 7. Wybierz pozycję Konfiguruj.Select Configure.
 8. W okienku Informacje o aplikacji dodaj następujące informacje:In the App information pane, add the following information:
  • Nazwa: wprowadź nazwę aplikacji, która ma być wyświetlana w Portalu firmy.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal.

   Uwaga

   Jeśli po wdrożeniu i zainstalowaniu aplikacji zmienisz jej nazwę za pośrednictwem witryny Azure Portal usługi Intune, nie będzie można już więcej oddziaływać na tę aplikację przy użyciu poleceń.If you change the name of the app through the Intune azure portal after you have deployed and installed the app, the app will no longer be able to be targeted using commands.

  • Opis: Wprowadź opis aplikacji.Description: Enter a description for the app. Ten opis jest wyświetlany użytkownikom Portalu firmy.This description is displayed to users in the company portal.

  • Wydawca: wprowadź nazwę wydawcy tej aplikacji.Publisher: Enter the name of the publisher of this app.

  • Adres URL aplikacji: wprowadź adres URL witryny hostującej aplikację, którą chcesz przypisać.App URL: Enter the URL of the website that hosts the app that you want to assign.

  • Kategoria: opcjonalnie wybierz co najmniej jedną wbudowaną lub utworzoną przez siebie kategorię aplikacji.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Ułatwi to użytkownikom znajdowanie aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.

  • Wyświetl jako polecaną aplikację w Portalu firmy: wybierz tę opcję, aby wyświetlić pakiet aplikacji w dobrze widocznym miejscu na stronie głównej portalu firmy podczas przeglądania aplikacji przez użytkowników.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.

  • Wymagaj zarządzanej przeglądarki do otworzenia tego linku: wybierz tę opcję, aby przypisać do użytkowników link do witryny lub aplikacji internetowej, który będą mogli otworzyć w przeglądarce Intune Managed Browser.Require a managed browser to open this link: Select this option to assign to your users a link to a website or web app that they can open in the Intune managed browser. Ten program musi być zainstalowany na urządzeniu.This browser must be installed on their device.

  • Logo: Przekaż ikonę, która zostanie skojarzona z aplikacją.Logo: Upload an icon that will be associated with the app. Będzie ona wyświetlana jako ikona aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.

 9. Wybierz przycisk OK.Select OK.
 10. W okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Dodaj.In the Add app pane, select Add.

Uwaga

Użytkownicy muszą dodać widżet usługi Intune do ekranu głównego, aby móc wyświetlać aplikacje internetowe przypisane do urządzeń z systemem Android.Users must add the Intune widget to their home screen to display web apps that have been assigned to Android devices.

Obecnie wdrożenie aplikacji internetowych usługi Intune na urządzeniach z systemem iOS jest skojarzone z profilem zarządzania i nie można usunąć go ręcznie.Currently, deployment of Intune web apps to iOS devices is associated with the management profile and cannot be removed manually. Typ wdrożenia można zmienić na Odinstaluj w portalu usługi Intune. Po wykonaniu tej czynności będzie można automatycznie usuwać aplikację internetową.You can change the deployment type to Uninstall in the Intune portal, at which point the web app can be removed automatically. Jednak w przypadku usunięcia wdrożenia przed zmianą intencji przypisywania aplikacji na Odinstaluj aplikacja internetowa zostanie trwale umieszczona na urządzeniu do momentu wyrejestrowania go z usługi Intune.However, if you remove the deployment before changing the app assignment intent to Uninstall, the web app will be permanently in place on the device until the device is un-enrolled from Intune.

Następne krokiNext steps

Utworzona aplikacja będzie wyświetlana na liście aplikacji, z której można ją przypisać do wybranych grup.The app that you've created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select. Aby uzyskać pomoc, zobacz artykuł Assign apps to groups (Przypisywanie aplikacji do grup).For help, see Assign apps to groups.