Ćwiczenie — instalowanie bazy danych MongoDB

Wiele aplikacji wymaga bazy danych. W tej sekcji zainstalujesz bazę danych MongoDB, do której odnosi się litera „M” w nazwie „MEAN”. To popularne i bezpłatne rozwiązanie bazy danych NoSQL typu open source. Baza danych NoSQL nie wymaga, aby dane miały wstępnie zdefiniowaną strukturę, co ma miejsce w przypadku relacyjnych baz danych, takich jak SQL Server i MySQL.

Baza danych MongoDB przechowuje dane w dokumentach w formacie JSON, które nie wymagają sztywnych struktur danych. Z bazy danych MongoDB można korzystać przy użyciu zapytań i poleceń wysyłanych jako ciąg JavaScript Object Notation (JSON).

Jakie wersje bazy danych MongoDB są dostępne?

Baza danych MongoDB oferuje dwie wersje:

 • MongoDB Community Server
 • MongoDB Enterprise Server

W tym module zainstalujesz wersję MongoDB Community Server. Później użyjesz bazy danych MongoDB do przechowywania informacji o książkach.

Jak zainstalować bazę danych MongoDB?

Bazę danych MongoDB można zainstalować w systemie Linux, macOS i Windows. Do celów szkoleniowych zainstalujesz teraz bazę danych MongoDB w systemie Ubuntu za pomocą menedżera pakietów apt dla systemu Ubuntu.

Proces instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego. Jednak nawet jeśli nie masz doświadczenia z systemem Ubuntu, możesz zapoznać się z tymi instrukcjami, aby poznać ogólny przebieg tego procesu.

Później możesz zapoznać się z podręcznikiem instalacji, aby dowiedzieć się więcej.

Instalowanie bazy danych MongoDB

W tym miejscu zainstalujesz bazę danych MongoDB, używając zaledwie kilku poleceń. Użyjesz połączenia SSH z maszyną wirtualną z systemem Ubuntu utworzonego w poprzedniej części.

 1. Najpierw upewnimy się, że wszystkie bieżące pakiety są aktualne.

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
  

  Uwaga

  Część sudo oznacza, że polecenie ma zostać uruchomione z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Zainstaluj pakiet bazy danych MongoDB.

  sudo apt-get install -y mongodb
  
 3. Po zakończeniu instalacji usługa powinna zostać uruchomiona automatycznie. Potwierdźmy to, uruchamiając następujące polecenie.

  sudo systemctl status mongodb
  

  Usługa powinna działać.

  azureuser@MeanStack:~$ sudo systemctl status mongodb
  ● mongodb.service - An object/document-oriented database
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongodb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2019-08-22 16:46:30 UTC; 9s ago
    Docs: man:mongod(1)
  Main PID: 18360 (mongod)
   CGroup: /system.slice/mongodb.service
       └─18360 /usr/bin/mongod --config /etc/mongodb.conf
  
  Aug 22 16:46:30 MeanStack systemd[1]: Started An object/document-oriented database.
  
 4. Uruchom polecenie mongod --version, aby zweryfikować instalację.

  mongod --version
  

Zachowaj otwarte połączenie SSH na potrzeby kolejnej części.