Zapisywanie danych za pomocą powiązań wyjściowych

Podobnie jak w przypadku powiązań wejściowych, istnieje wiele typów powiązań wyjściowych. Jednak nie wszystkie typy obsługują zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe. Użyjesz ich w dowolnym momencie, gdy zechcesz wysłać lub zapisać dane. Tutaj przyjrzymy się typom, które obsługują powiązania wyjściowe, i temu, kiedy ich używać.

Typy powiązań wyjściowych

 • Usługa Blob Storage — do zapisywania obiektów blob możesz użyć powiązania wyjściowego.

 • Usługa Azure Cosmos DB — powiązanie wyjściowe usługi Azure Cosmos DB umożliwia zapisanie nowego dokumentu do bazy danych usługi Azure Cosmos DB przy użyciu interfejsu API SQL.

 • Usługa Event Hubs — powiązania wyjściowego usługi Event Hubs możesz użyć do zapisywania zdarzeń do strumienia zdarzeń. Musisz mieć uprawnienie do wysłania do centrum zdarzeń, aby zapisywać w nim zdarzenia.

 • Protokół HTTP — powiązania wyjściowego HTTP możesz użyć do odpowiadania nadawcy żądania HTTP. To powiązanie wymaga wyzwalacza HTTP i pozwala na dostosowanie odpowiedzi skojarzonej z żądaniem wyzwalacza. Za jego pomocą można też tworzyć połączenia z elementami webhook.

 • Program Microsoft Graph — powiązania wyjściowe programu Microsoft Graph pozwalają na zapisywanie do plików w usłudze OneDrive, modyfikowanie danych programu Excel i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą programu Outlook.

 • Usługa Mobile Apps — powiązanie wyjściowe usługi Mobile Apps zapisuje nowy rekord w tabeli usługi Mobile Apps.

 • Usługa Notification Hubs — przy użyciu powiązań wyjściowych usługi Notification Hubs możesz wysyłać powiadomienia push.

 • Usługa Queue Storage — powiązań wyjściowych usługi Azure Queue Storage możesz użyć, aby zapisywać komunikaty do kolejki.

 • Usługa SendGrid — wysyłaj wiadomości e-mail przy użyciu powiązania usługi SendGrid.

 • Usługa Service Bus — powiązania wyjściowego usługi Azure Service Bus możesz użyć do wysyłania komunikatów do kolejki lub tematu.

 • Magazyn tabel — powiązania wyjściowego magazynu tabel platformy Azure możesz użyć do zapisu do tabeli na koncie usługi Azure Storage.

 • Usługa Twilio — wysyłaj wiadomości SMS za pomocą usługi Twilio.

Aby utworzyć powiązanie jako powiązanie danych wyjściowych, musisz zdefiniować parametr direction jako out. Parametry poszczególnych typów powiązań mogą się różnić.

Łączenie powiązań wejściowych i wyjściowych

Można zastosować wiele powiązań do jednej funkcji. Dzięki temu można zdefiniować zarówno powiązania wejściowe, jak i wyjściowe. Ponadto powiązanie wejściowe i wyjściowe może być nawet tego samego typu.