Korzystanie z usługi Windows Analytics z usługą Configuration ManagerUse Windows Analytics with Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Ważne

Usługa Windows Analytics została wycofana od 31 stycznia 2020.The Windows Analytics service is retired as of January 31, 2020. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł KB 4521815: wycofanie usługi Windows Analytics w dniu 31 stycznia 2020.For more information, see KB 4521815: Windows Analytics retirement on January 31, 2020.

Analiza pulpitu to ewolucja usługi Windows Analytics.Desktop Analytics is the evolution of Windows Analytics. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz co to jest program Desktop Analytics.For more information, see What is Desktop Analytics.

Jeśli witryna Configuration Manager miała połączenie z Upgrade Readiness, należy je usunąć i skonfigurować ponownie klientów.If your Configuration Manager site had a connection to Upgrade Readiness, you need to remove it and reconfigure clients. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie połączenia upgrade Readiness.For more information, see Remove Upgrade Readiness connection.